Avtalsvillkor

Skriv ut

Generella avtalsvillkor (2020-12-18)

 • Generella villkor
 • 1) Detta avtal är giltigt från den dag Telge Energi (nedan "vi/vårt/oss") godkänner kundens (nedan "du/ditt/dig") avtal. Kreditprövning kan komma att ske innan eller under avtalstiden och kan leda till att avtal inte godkänns.
 • 2) Nedan följer våra användarvillkor för privatkunder. Utöver vad som nämns i detta avtal gäller elbranschens allmänna avtalsvillkor. Vid motstridighet mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde.
 • 3) Vi har rätt att ändra avtalsvillkoren i avtal som löper tills vidare och meddelar dig minst två månader innan ändringen träder i kraft. Meddelandet skickas till dig via e-post eller brev och vi utgår från de kontaktuppgifter du lämnat till oss. För tidsbundna avtal gäller förändringarna i och med att nytt avtal tecknas (alternativt då avtalet övergår till Rörligt avtal eller Avtalslöst pris).
 • 4) Vi garanterar att vi endast köper förnybar ursprungsmärkt energi. Detta granskas löpande av externa revisorer.
 • 5) Fakturering sker månadsvis, såvida inget annat är överenskommet, i efterskott enligt verkligt avlästa mätarställningar som vi får från ditt nätbolag. I de fall vi saknar en verkligt avläst mätarställning använder vi oss av en uppskattad förbrukning över året, tills vi får en verkligt avläst mätarställning.
 • 6) Utöver elpris tillkommer vid var tid gällande skatter (såsom moms) och avgifter. Dessa kan justeras utan föregående underrättelse under avtalstiden. Justeringar redovisas i efterhand på fakturan. Prisändringar kan exempelvis ske vid ändring av regler och avgifter på Nord Pool, ändrad kvotplikt på elcertifikat samt om Svenska Kraftnät gör förändringar av Sveriges indelning i elområden.
 • 7) Nätavgifter och energiskatt betalar du till ditt nätbolag.
 • 8) Om du har fått en rabatt från oss gäller följande: 
 • a) Om den avtalade månadsrabatten är högre än din totala elpriskostnad för aktuell månad faller den överskjutande delen av rabatten bort och kan inte tillgodoräknas för kommande period. Den kan heller inte utbetalas eller komma dig tillgodo på annat vis. 
 • b) Om den avtalade kWh-rabatten skulle innebära att du får ett negativt elpris ska rabatten endast utgå ner till noll kronor och du kan således inte få någon fordran gentemot oss till följd av rabatten. 
 • c) Om ditt avtal upphör på grund av leverantörsbyte, flytt eller av annan anledning bortfaller eventuell outnyttjad rabatt och sådan rabatt kommer inte betalas ut till dig.
 • 9) Din faktura skickas ut minst 20 dagar innan den förfaller till betalning. Vid fakturering tillämpar vi öresavrundning.
 • 10) På www.telgeenergi.se/privatvillkor finns information om dina rättigheter som konsument samt information om vägledning och tvistlösning. Du kan även få denna information via vår kundservice.
 • 11) Du ansvarar för att meddela oss:
 • a) eventuella ändringar i dina person-, anläggnings- och kontaktuppgifter så att vi har aktuella uppgifter.
 • b) i det fall det finns en livsuppehållande apparat på anläggningen samt om den tas ur bruk.
 • c) i det fall det finns djurhållning på anläggningen samt om den upphör.
 • 12) Avtalet ska ha korrekta och fullständiga person- och anläggningsuppgifter för att inte riskera att leveransstarten blir fördröjd. Vi ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från dig.
 • 13) Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dagen vi levererat en bekräftelse på avtalet som innehåller information om ångerrätten. Detta i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
 • 14) Vid flytt upphör avtalet att gälla och ingen kostnad för förtidslösen debiteras. Huruvida du kan flytta med ditt elavtal framgår av det specifika avtalsvillkoret.
 • 15) Information, aviseringar, kundundersökningar och erbjudanden som rör ditt elavtal kan komma att skickas till dig.
 • 16) Vi äger rätt att helt eller delvis överlåta detta avtal på annan part. Du har inte rätt att överlåta detta avtal eller del därav på annan part utan vårt godkännande.
 • Villkor för Avtalslöst pris
 • 1) Avtalslöst pris får du i det fall det avtal du har haft har löpt ut och ett nytt avtal inte har tecknats, såvida inget annat anges i våra specifika avtalsvillkor nedan.
 • 2) Avtalet har två veckors ömsesidig uppsägningstid.
 • 3) Priset är fast och vi äger rätt att ändra det löpande. Ändringar i Avtalslöst pris aviseras inte utan framgår av din faktura.

Villkor för Rörligt avtal utan påslag

 • Rörligt avtal utan påslag
 • 1) Elpriset ändras månadsvis och baseras på vårt elpris under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde med tillägg för elcertifikat. I elpriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett.
 • 2) Om du är eller blir timavläst under avtalsperioden övergår ditt rörliga elpris till att baseras på din faktiska förbrukning timme för timme multiplicerat med elpriset för aktuell timme.
 • 3) En fast månadsavgift baserad på din årsförbrukning tillkommer. Förändras din årsförbrukning justeras din fasta månadsavgift enligt gällande prislista för Rörligt avtal utan påslag.
 • 4) För avtalet gäller en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid. I det fall avtalet sägs upp men inget nytt elavtal tecknas övergår detta avtal i ett Rörligt avtal med tillhörande villkor.
 • 5) Om avtalet bryts i förtid och du inte sagt upp avtalet enligt punkt 4 debiteras du en administrativ avgift på 750 kr. Moms utgår inte.
 • 6) Detta avtal kan inte flyttas med till en ny anläggning.

Villkor för Timprisavtal

 • Timprisavtal
 • 1) Timprisavtal baseras på vårt elpris under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I elpriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett. För anläggningar med timprisavtal beräknas elpriset genom att energiförbrukningen för anläggningen per timme multipliceras med elpriset för aktuell timme.
 • 2) Får vi inte faktiska timvärden från ditt nätbolag, kan vi komma att fakturera dig enligt uppskattade värden från ditt nätbolag för de timvärden som saknas. Dessa uppskattade värden justeras när vi får verkliga värden.
 • 3) För avtalet gäller en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid. Tecknas inget nytt elavtal övergår detta till Rörligt avtal med tillhörande villkor.
 • 4) Om avtalet bryts i förtid och du inte sagt upp avtalet enligt punkt 3 debiteras du en administrativ avgift på 750 kr. Moms utgår inte.
 • 5) Detta avtal kan inte flyttas med till en ny anläggning.

Villkor för Fondavtal

 • 1) Fondavtalet löper i två år från fondstart. Elavtal som startar före tecknad fondstart erhåller rörligt pris från att elleveransen startar fram till fondstart.
 • 2) Du ger oss i uppdrag att göra prissäkringar enligt en särskild prissäkringsstrategi. Prissäkringarna görs av oss eller av oss utsedd krafthandlare.
 • 3) Det rörliga pris som gäller från elleveransens start till fondstart ändras månadsvis och baseras på vårt inköpspris under aktuell kalendermånad i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett.
 • 4) Fondpriset ändras månadsvis och baseras på vårt inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde och justeras med resultatet av prissäkringarna, med tillägg för påslag, elcertifikat, fondavgift och fast avgift. Prissäkringarna genererar ett fondpris som kan vara både högre och lägre än inköpspriset.
 • 5) Uppsägning ska ske senast tolv kalendermånader före avtalstidens slut, annars förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget till dess att uppsägning sker med angiven uppsägningstid. Om uppsägning sker, men inget nytt avtal tecknas, övergår detta avtal i ett Rörligt avtal med tillhörande villkor.
 • 6) Detta avtal kan vid flytt tas med till ny anläggning.

Villkor för Rörligt avtal

 • Rörligt avtal
 • 1) Elpriset ändras månadsvis och baseras på vårt elpris under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I elpriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett.
 • 2) Om du är eller blir timavläst under avtalsperioden övergår ditt rörliga elpris till att baseras på din faktiska förbrukning timme för timme multiplicerat med elpriset för aktuell timme.
 • 3) För avtalet gäller en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid. I det fall avtalet sägs upp men inget nytt elavtal tecknas fortsätter Rörligt avtal med tillhörande villkor att gälla.
 • 4) Om avtalet bryts i förtid och du inte sagt upp avtalet enligt punkt 3 debiteras du en administrativ avgift på 750 kr. Moms utgår inte.
 • 5) Detta avtal kan inte flyttas med till en ny anläggning.

Villkor för Vinteravtal (med elområdesjustering)

 • 1) Du förbinder dig att köpa el från oss under en bestämd avtalstid. Av avtalet framgår vilka månader du debiteras rörligt elpris respektive vilka månader du debiteras fast elpris.
 • 2) Det rörliga elpriset ändras månadsvis och baseras på vårt elpris under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag och elcertifikat. I elpriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett.
 • 3) Om du är eller blir timavläst under avtalsperioden övergår ditt rörliga elpris till att baseras på din faktiska förbrukning timme för timme multiplicerat med elpriset för aktuell timme.
 • 4) Det fasta elpriset baserar sig på elpriset i elområde SE3. Under leverans uträknas månadsvis en justering för skillnaden mellan elpriset där din anläggning är ansluten och det elpris som råder i elområde SE3. Justeringen redovisas separat som ett påslag alternativt avdrag. Om din anläggning ligger i elområde SE3 sker inte någon justering.
 • 5) Kostnader för elcertifikat ingår i det fasta priset och justeras inte vid ev. ändrad kvotplikt enligt punkt 6 i de Generella villkoren.
 • 6) Fast månadsavgift tillkommer.
 • 7) Innan avtalet går ut får du ett nytt avtalsförslag från oss. Om du inte förnyar kommer du att övergå till Avtalslöst pris med tillhörande villkor.
 • 8) Avtalet kan vid en flytt tas med till den nya anläggningen såvida inte förbrukningen kraftigt avviker från gällande avtal. Vi avgör detta.
 • 9) Om avtalet bryts i förtid debiteras en administrativ avgift på 750 kr samt månadsavgiften för resterande avtalsperiod. Dessutom tillkommer för perioden dec-mars skillnaden mellan ditt fasta pris och det vid avtalsbrottet gällande priset för motsvarande elavtal multiplicerat med den beräknade kvarvarande förbrukningen enligt avtalet. För april-nov debiteras du ditt avtalade påslag multiplicerat med din beräknade förbrukning för perioden. Moms utgår inte. Se telgeenergi.se/privatvillkor för mer information.

Villkor för 100% Svensk Sol

 • 1) 100% Svensk Sol är ett tillval som innebär att inköpt el enbart kommer från svensk solkraft.
 • 2) Inköp av solkraft granskas löpande av externa revisorer. Vi garanterar att vi köper in motsvarande mängd solkraft som du förbrukar.
 • 3) Tillvalet gäller tillsvidare med en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.
 • 4) Vid flytt upphör tillvalet och måste tecknas om.

Villkor för 100% Vind

 • 100% Vind
 • 1) 100% Vind är ett tillval som innebär att inköpt el enbart kommer från vindkraft märkt Bra Miljöval el.
 • 2) Inköp av vindkraft granskas löpande av externa revisorer. Vi garanterar att vi köper in motsvarande mängd vindkraft som du förbrukar.
 • 3) Tillvalet gäller tillsvidare med en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.
 • 4) Vid flytt upphör tillvalet och måste tecknas om.