Avtalsvillkor

Skriv ut

Generella avtalsvillkor (2022-04-01)

 • Generella villkor
 • 1) Detta avtal är giltigt från den dag Telge Energi (nedan "vi/vårt/oss") godkänner kundens (nedan "du/ditt/dig") avtal. Kreditprövning kan komma att ske innan eller under avtalstiden och kan leda till att avtal inte godkänns.
 • 2) Nedan följer våra användarvillkor för privatkunder. Utöver vad som nämns i detta avtal gäller elbranschens allmänna avtalsvillkor. Vid motstridighet mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde.
 • 3) Vi har rätt att ändra avtalsvillkoren i avtal som löper tills vidare och meddelar dig minst två månader innan ändringen träder i kraft. Meddelandet skickas till dig via e-post eller brev och vi utgår från de kontaktuppgifter du lämnat till oss. För tidsbundna avtal gäller förändringarna i och med att nytt avtal tecknas (alternativt då avtalet övergår till Rörligt avtal eller Avtalslöst pris).
 • 4) Vi garanterar att vi endast köper förnybar ursprungsmärkt energi. Detta granskas löpande av externa revisorer.
 • 5) Fakturering sker månadsvis, såvida inget annat är överenskommet, i efterskott enligt verkligt avlästa mätarställningar som vi får från ditt nätbolag. I de fall vi saknar en verkligt avläst mätarställning använder vi oss av en uppskattad förbrukning över året, tills vi får en verkligt avläst mätarställning.
 • 6) Utöver elpris tillkommer vid var tid gällande skatter (såsom moms) och avgifter. Dessa kan justeras utan föregående underrättelse under avtalstiden. Justeringar redovisas i efterhand på fakturan. Prisändringar kan exempelvis ske vid ändring av regler och avgifter på Nord Pool, ändrad kvotplikt på elcertifikat samt om Svenska Kraftnät gör förändringar av Sveriges indelning i elområden.
 • 7) Nätavgifter och energiskatt betalar du till ditt nätbolag.
 • 8) Om du har fått en rabatt från oss gäller följande: 
 • a) Om den avtalade månadsrabatten är högre än din totala elpriskostnad för aktuell månad faller den överskjutande delen av rabatten bort och kan inte tillgodoräknas för kommande period. Den kan heller inte utbetalas eller komma dig tillgodo på annat vis. 
 • b) Om den avtalade kWh-rabatten skulle innebära att du får ett negativt elpris ska rabatten endast utgå ner till noll kronor och du kan således inte få någon fordran gentemot oss till följd av rabatten. 
 • c) Om ditt avtal upphör på grund av leverantörsbyte, flytt eller av annan anledning bortfaller eventuell outnyttjad rabatt och sådan rabatt kommer inte betalas ut till dig.
 • 9) Din faktura skickas ut minst 20 dagar innan den förfaller till betalning. Vid fakturering tillämpar vi öresavrundning.
 • 10) På www.telgeenergi.se/privatvillkor finns information om dina rättigheter som konsument samt information om vägledning och tvistlösning. Du kan även få denna information via vår kundservice.
 • 11) Du ansvarar för att meddela oss:
 • a) eventuella ändringar i dina person-, anläggnings- och kontaktuppgifter så att vi har aktuella uppgifter.
 • b) i det fall det finns en livsuppehållande apparat på anläggningen samt om den tas ur bruk.
 • c) i det fall det finns djurhållning på anläggningen samt om den upphör.
 • 12) Avtalet ska ha korrekta och fullständiga person- och anläggningsuppgifter för att inte riskera att leveransstarten blir fördröjd. Vi ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från dig.
 • 13) Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dagen vi levererat en bekräftelse på avtalet som innehåller information om ångerrätten. Detta i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
 • 14) Vid flytt upphör avtalet att gälla och ingen kostnad för förtidslösen debiteras. Huruvida du kan flytta med ditt elavtal framgår av det specifika avtalsvillkoret.
 • 15) Information, aviseringar, kundundersökningar och erbjudanden som rör ditt elavtal kan komma att skickas till dig.
 • 16) Vi äger rätt att helt eller delvis överlåta detta avtal på annan part. Du har inte rätt att överlåta detta avtal eller del därav på annan part utan vårt godkännande.
 • Villkor för Avtalslöst pris
 • 1) Avtalslöst pris får du i det fall det avtal du har haft har löpt ut och ett nytt avtal inte har tecknats, såvida inget annat anges i våra specifika avtalsvillkor nedan.
 • 2) Avtalet har två veckors ömsesidig uppsägningstid.
 • 3) Priset är fast och vi äger rätt att ändra det löpande. Ändringar i Avtalslöst pris aviseras inte utan framgår av din faktura.

Villkor för Rörligt avtal utan påslag

 • 1) Elpriset ändras månadsvis och baseras på vårt elpris under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde med tillägg för elcertifikat. I elpriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett.
 • 2) Om du är eller blir timavläst under avtalsperioden övergår ditt rörliga elpris till att baseras på din faktiska förbrukning timme för timme multiplicerat med elpriset för aktuell timme. Timprisavtal baseras på vårt elpris under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för elcertifikat och fast avgift. I elpriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett.
 • 3) Får vi inte korrekta mätvärden från ditt nätbolag, kan vi komma att fakturera dig enligt uppskattade värden för den period som saknas. Uppskattade värden justeras när vi får korrekta värden från ditt nätbolag. I det fall vi inte kan uppskatta värden för fakturering, inväntar vi att nätbolaget skickar korrekta värden. Vi har rätt att justera felaktiga värden 12 månader tillbaka.
 • 4) Fast månadsavgift tillkommer.
 • 5) För avtalet gäller en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid. I det fall avtalet sägs upp men inget nytt elavtal tecknas övergår detta avtal i ett Rörligt avtal med tillhörande villkor.
 • 6) Om avtalet bryts i förtid och du inte sagt upp avtalet enligt punkt 5 debiteras du en administrativ avgift på 750 kr. Moms utgår inte.
 • 7) Detta avtal kan inte flyttas med till en ny anläggning.

Villkor för Tryggt avtal

 • 1) Avtalet är ett förvaltat avtal vilket innebär att du ger oss i uppdrag att göra regelbundna prissäkringar för ett stabilare elpris. Prissäkringarna görs av oss eller av oss utsedd krafthandlare.
 • 2) Det förvaltade priset ändras månadsvis och baseras på vårt pris på el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde och justeras med resultatet av prissäkringarna, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I elpriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett. Prissäkringarna genererar ett förvaltat pris som kan vara både högre och lägre än vårt rörliga elpris.
 • 3) Om du är eller blir timavläst under avtalsperioden utgår det rörliga elpriset från din faktiska förbrukning timme för timme multiplicerat med elpriset för aktuell timme.
 • 4) Avtalet löper tillsvidare med sex kalendermånaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske av dig som kund och inte genom ombud. Om uppsägning sker, men inget nytt avtal tecknas, övergår detta avtal i ett Rörligt avtal med tillhörande villkor.
 • 5) Om avtalet bryts i förtid och du inte sagt upp avtalet enligt punkt 4) kommer du att debiteras en administrativ avgift på 750 kr samt ditt avtalade påslag multiplicerat med den beräknade kvarvarande förbrukningen enligt avtalet, din avtalade fasta avgift för de månader som är kvar samt kostnaden för gjorda prissäkringar. Moms utgår inte.
 • 6) Detta avtal kan vid flytt tas med till ny anläggning.

Villkor för Rörligt avtal

 • Rörligt avtal
 • 1) Elpriset ändras månadsvis och baseras på vårt elpris under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I elpriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett.
 • 2) Om du är eller blir timavläst under avtalsperioden övergår ditt rörliga elpris till att baseras på din faktiska förbrukning timme för timme multiplicerat med elpriset för aktuell timme. Timprisavtal baseras på vårt elpris under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I elpriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett.
 • 3) Får vi inte korrekta mätvärden från ditt nätbolag, kan vi komma att fakturera dig enligt uppskattade värden för den period som saknas. Uppskattade värden justeras när vi får korrekta värden från ditt nätbolag. I det fall vi inte kan uppskatta värden för fakturering, inväntar vi att nätbolaget skickar korrekta värden. Vi har rätt att justera felaktiga värden 12 månader tillbaka.
 • 4) För avtalet gäller en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid. I det fall avtalet sägs upp men inget nytt elavtal tecknas fortsätter Rörligt avtal med tillhörande villkor att gälla.
 • 5) Om avtalet bryts i förtid och du inte sagt upp avtalet enligt punkt 4 debiteras du en administrativ avgift på 750 kr. Moms utgår inte.
 • 6) Detta avtal kan inte flyttas med till en ny anläggning.

Villkor för 100% Svensk Sol

 • 1) 100% Svensk Sol är ett tillval som innebär att inköpt el enbart kommer från svensk solkraft.
 • 2) Inköp av solkraft granskas löpande av externa revisorer. Vi garanterar att vi köper in motsvarande mängd solkraft som du förbrukar.
 • 3) Tillvalet gäller tillsvidare med en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.
 • 4) Vid flytt upphör tillvalet och måste tecknas om.

Villkor för 100% Vind

 • 100% Vind
 • 1) 100% Vind är ett tillval som innebär att inköpt el enbart kommer från vindkraft märkt Bra Miljöval el.
 • 2) Inköp av vindkraft granskas löpande av externa revisorer. Vi garanterar att vi köper in motsvarande mängd vindkraft som du förbrukar.
 • 3) Tillvalet gäller tillsvidare med en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.
 • 4) Vid flytt upphör tillvalet och måste tecknas om.