Avtalsvillkor

Skriv ut

Generella avtalsvillkor (2023-06-19)

 • 1) Detta avtal är giltigt från den dag kunden (nedan ”du/ditt/dig”) har mottagit en avtalsbekräftelse från Telge Energi (nedan "vi/vårt/oss") vi e-post eller brev. Kreditprövning kan komma att ske innan eller under avtalstiden och kan leda till att avtal inte godkänns.
 • 2) Nedan följer våra användarvillkor för privatkunder. Utöver vad som nämns i detta avtal gäller elbranschens allmänna avtalsvillkor. Vid motstridighet mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde.
 • 3) Vi har rätt att ändra avtalsvillkoren i avtal som löper tills vidare och vid väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig innan ändringen träder i kraft via de kontaktuppgifter du lämnat till oss. Vid mindre ändringar som inte är av väsentlig betydelse eller som påverkar dina kostnader eller leverans kommer inget separat meddelande att skickas utan villkoren uppdateras på www.telgeenergi.se/avtalsvillkor där gällande villkor alltid går att finna. För tidsbundna avtal gäller förändringarna i och med att nytt avtal tecknas (alternativ då avtalet går till Rörligt eller Avtalslöst pris).
 • 4) Vi garanterar att vi endast köper förnybar ursprungsmärkt energi. Detta granskas löpande av externa revisorer.
 • 5) Fakturering sker månadsvis, i efterskott, enligt verkligt avlästa mätarställningar som vi får från ditt nätbolag. I de fall vi saknar en verkligt avläst mätarställning använder vi oss av en uppskattad förbrukning över året, tills vi får en verkligt avläst mätarställning. Vi har rätt att justera felaktiga värden 12 månader tillbaka.
 • 6) Telge Energi beräknar ditt elpris utefter avläsningsmetod och hur ditt nätbolag skickar dina mätvärden till oss. Om du är månadsavläst debiterar vi dig ett månadspris och om du är/blir timavläst under avtalsperioden så fakturerar vi dig ett timpris. Du kan hitta information om avläsningsmetod och debiteringstyp på Mina sidor.
 • 7) Vid månadspris ändras elpriset månadsvis och baseras på vårt elpris under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde. Vid timpris baseras ditt elpris på din faktiska förbrukning timme för timme multiplicerat med elpriset för aktuell timme, i aktuellt elområde. I elpriset ingår tillägg för påslag, elcertifikat och kostnader för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett. Till ditt elpris tillkommer en fast avgift.
 • 8) Utöver elpris tillkommer vid var tid gällande skatter (såsom moms) och avgifter. Dessa kan justeras utan föregående underrättelse under avtalstiden. Justeringar redovisas i efterhand på fakturan. Prisändringar kan exempelvis ske vid ändring av regler och avgifter på Nord Pool, ändrad kvotplikt på elcertifikat samt om Svenska Kraftnät gör förändringar av Sveriges indelning i elområden.
 • 9) Nätavgifter och energiskatt betalar du till ditt nätbolag.
 • 10) Om du har fått en rabatt från oss gäller följande: 
 • a) Om den avtalade månadsrabatten är högre än din totala elpriskostnad för aktuell månad faller den överskjutande delen av rabatten bort och kan inte tillgodoräknas för kommande period. Den kan heller inte utbetalas eller komma dig tillgodo på annat vis. 
 • b) Om engångsrabatt som erhållits via särskild kampanj är högre än din totala elkostnad för aktuell månad kan den överskjutande delen av rabatten tillgodoräknas på nästkommande faktura. Se villkor för specifik kampanj.
 • c) Om den avtalade kWh-rabatten skulle innebära att
 • du får ett negativt elpris ska rabatten endast utgå ner till noll kronor och du kan således inte få någon fordran gentemot oss till följd av rabatten. 
 • d) Om ditt avtal upphör på grund av leverantörsbyte, flytt eller av annan anledning bortfaller eventuell outnyttjad rabatt och sådan rabatt kommer inte betalas ut till dig.
 • 11) Din faktura skickas ut minst 20 dagar innan den förfaller till betalning. Vid fakturering tillämpar vi öresavrundning.
 • 12) På www.telgeenergi.se/privatvillkor finns information om dina rättigheter som konsument. Du kan även få denna information via vår kundservice. Vid eventuell tvist och behov av stöd för tvistlösning utanför domstol kan du vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Mer information finns att hämta på ARNs hemsida www.arn.se. Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.
 • 13) Du ansvarar för att meddela oss:
 • a) eventuella ändringar i dina person-, anläggnings- och kontaktuppgifter så att vi har aktuella uppgifter.
 • b) i det fall det finns en livsuppehållande apparat på anläggningen samt om den tas ur bruk.
 • c) i det fall det finns djurhållning på anläggningen samt om den upphör.
 • 14) Avtalet ska ha korrekta och fullständiga person- och anläggningsuppgifter för att inte riskera att leveransstarten blir fördröjd. Vi ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från dig.
 • 15) Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dagen vi levererat en bekräftelse på avtalet som innehåller information om ångerrätten. Detta i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Efter 14 dagar gäller villkoren för det avtal du tecknat.
 • 16) Information, aviseringar, kundundersökningar och erbjudanden som rör ditt elavtal kan komma att skickas till dig.
 • 17) Vi äger rätt att helt eller delvis överlåta detta avtal på annan part. Du har inte rätt att överlåta detta avtal eller del därav på annan part utan vårt godkännande.
 • BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
 • För att Telge Energi ska kunna uppfylla avtalet behöver vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med Telge Energis personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida www.telgeenergi.se/datapolicy. I policyn finns information om vilka personuppgifter vi behandlar, typen av behandling, ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt information om din rätt till rättelse, radering och att göra invändningar. Genom att bli kund hos oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter i den utsträckning och på det sätt som beskrivs i personuppgiftspolicyn. Du kan kontakta oss på kundservice@telgeenergi.se om du har frågor angående personuppgiftspolicyn eller Telge Energis behandling av personuppgifter.
 • Villkor för Anvisat pris
 • Anvisat pris får du som vid inflytt inte tecknat elavtal. Priset sätts månadsvis i efterskott och framgår av din faktura. Ändringar i anvisat pris aviseras inte utan framgår av din faktura. En fast månadsavgift tillkommer det anvisade priset.
 • Villkor för Avtalslöst pris
 • Avtalslöst pris får du i det fall det avtal du har haft har löpt ut och ett nytt avtal inte har tecknats, såvida inget annat anges i våra specifika avtalsvillkor nedan.
 • Avtalet har två veckors ömsesidig uppsägningstid. Det avtalslösa priset sätts månadsvis i efterskott och framgår av din faktura. Ändringar i Avtalslöst pris aviseras inte utan framgår av din faktura. En fast månadsavgift tillkommer det anvisade priset.

Villkor för Rörligt avtal utan påslag

 • 1) Elpriset beräknas enligt 6) och 7) i de Generella villkoren, med undantag för att inget påslag tillkommer.
 • 2) Avtalet har ingen uppsägnings -eller bindningstid och kan avslutas kostnadsfritt. I det fall avtalet sägs upp men inget nytt elavtal tecknas fortsätter Rörligt avtal utan påslag med tillhörande villkor att gälla.
 • 3) Detta avtal kan inte flyttas med till en ny anläggning.

Villkor för Förvaltat elavtal

 • 1) Avtalet är ett förvaltat avtal vilket innebär att du ger oss i uppdrag att göra regelbundna prissäkringar för ett stabilare elpris. Prissäkringarna görs av oss eller av oss utsedd krafthandlare.
 • 2) Ditt elpris beräknas enligt 6) och 7) i de Generella villkoren och justeras med resultatet av prissäkringarna. Prissäkringarna genererar ett förvaltat pris som kan vara både högre och lägre än vårt rörliga elpris.
 • 3) Avtalet löper tillsvidare med tre månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske av dig som kund och inte genom ombud. Om uppsägning sker, men inget nytt avtal tecknas, övergår detta avtal i ett Rörligt avtal med tillhörande villkor.
 • 4) Om avtalet bryts i förtid och du inte sagt upp avtalet enligt punkt 3) så äger vi rätt att debitera en uppsägningsavgift för avtalets förtida upphörande. Uppsägningsavgiften motsvarar den faktiska kostnad som vi åsamkas till följd av den förtida uppsägningen. Kostnaden består av mellanskillnaden i pris mellan de av oss gjorda prissäkringar för din uppskattade förbrukning av el under den del av uppsägningstiden som bortfaller, och det lägre marknadspris som gäller för samma period, vid uppsägning av avtalet. Den uppskattade förbrukningen framräknas utifrån din förbrukningsprofil. Moms utgår inte.
 • 5) Detta avtal kan vid flytt tas med till ny anläggning.

Villkor för Rörligt elavtal

 • 1) Avtalet har ingen uppsägnings -eller bindningstid och kan avslutas kostnadsfritt. I det fall avtalet sägs upp men inget nytt elavtal tecknas fortsätter Rörligt avtal med tillhörande villkor att gälla.
 • 2) Detta avtal kan inte flyttas med till en ny anläggning.

Villkor för Rörligt elavtal + vinterpris

 • 1) Du förbinder dig att köpa el från oss fram till och med 31 mars 2024.
 • 2) Avtalet innebär att elpriset är fast under perioden 1 december 2023 till och med 31 mars 2024. Det fasta elpriset framgår av avtalsbekräftelsen. Övriga månader är elpriset rörligt och beräknas enligt 6) och 7) i de Generella villkoren.
 • 3) Det fasta elpriset baseras på elpriset i elområde 3. Under leverans räknas månadsvis en justering för skillnaden mellan elpriset där din anläggning är ansluten och det elpris som råder i elområde SE3, Justeringen redovisas separat på fakturan som ett tillägg alternativt avdrag. Om din anläggning ligger i elområde SE3 sker inte någon justering. Kostnader för elcertifikat ingår i det fasta elpriset.
 • 4) Fast månadsavgift tillkommer.
 • 5) Den 1 april 2024 övergår avtalet till Rörligt elavtal med tillhörande villkor.
 • 6) Om avtalet bryts i förtid äger vi rätt att debitera en brytavgift för avtalets förtida upphörande. Brytavgiften motsvarar den faktiska kostnad som vi åsamkas till följd av det förtida avbrytandet av avtalet. Kostnaden består av mellanskillnaden i pris mellan de av oss gjorda prissäkringar för din uppskattade förbrukning av el under den del av bindningstiden som bortfaller, och det lägre marknadspris som gäller för samma period, vid avbrytande av avtalet. Eventuell ökning av marknadspriset (”negativ skillnad”) kommer inte att återbetalas. Den uppskattade förbrukningen framräknas utifrån en schablonförbrukningsprofil. Moms utgår inte. Du är skyldig att betala brytavgiften i alla situationer där du frivilligt önskar att avbryta avtalet i förtid. Brytavgift ska även betalas i situationer där leveransen av el enligt avtalet inte har påbörjats på grund av ett förtida avbrytande.
 • 7) Avtalet kan vid en flytt tas med till den nya anläggningen såvida inte förbrukningen kraftigt avviker från gällande avtal. Telge Energi avgör detta.
 • Villkor för Rörligt elavtal
 • 1) Avtalet har ingen uppsägnings -eller bindningstid och kan avslutas kostnadsfritt. I det fall avtalet sägs upp men inget nytt elavtal tecknas fortsätter Rörligt elavtal med tillhörande villkor att gälla.
 • 2) Detta avtal kan inte flyttas med till en ny anläggning.