Avtalsvillkor

Skriv ut

Generella avtalsvillkor

 • 1. Vi garanterar att vi endast köper förnybar ursprungsmärkt energi. Detta granskas löpande av externa revisorer.
 • 2. Om du flyttar upphör avtalet att gälla och ingen kostnad för förtidslösen debiteras.
 • 3. Rörligt passivt avtal har två veckors ömsesidig uppsägningstid. Ev. ändringar i rörligt passivt avtal aviseras inte utan framgår av din faktura.
 • 4. Rörliga och/eller fasta nätavgifter berörs inte av detta avtal. Nätavgifter betalar du liksom tidigare till ditt nätbolag, från och med 2018-01-01 debiteras energiskatten av ditt nätbolag.
 • 5. Till angivet elpris tillkommer kostnader för vid var tid gällande mervärdesskatt. Därutöver tillkommer eventuella andra skatter, avgifter och likartade pålagor beslutade eller rekommenderade av myndighet under avtalstiden. Dessa kostnader och avgifter kan justeras under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse till kunden och redovisas i efterhand på fakturan. Detta innebär exempelvis att prisändringar under avtalstiden kan komma att ske vid ändring av de regler och avgifter som gäller på Nord Pool, ändrad kvotplikt på elcertifikat samt för det fall Svenska Kraftnät genomför förändringar av Sveriges indelning i elområden.
 • 6. Vi debiterar dig enligt verkligt avlästa mätarställningar som vi erhåller från ditt nätbolag. I de fall vi saknar en verkligt avläst mätarställning använder vi oss av en årsförbrukningsprofil, som fördelar uppskattad förbrukning över året, tills en verkligt avläst mätarställning kommer oss tillhanda.
 • 7. Din faktura skickas ut minst 15 dagar innan den förfaller till betalning. Det innebär att elbranschens allmänna avtalsvillkor i detta avseende inte gäller. Vid fakturering tillämpar Telge Energi öresavrundning. Detta innebär att om örestal ingår i det belopp som ska betalas av kunden ska örestalet avrundas till närmaste hundratal. Vid avrundningen ska då slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt och slutsiffrorna femtio till och med nittionio avrundas uppåt.
 • 8. Om vi inte fullföljer avtalet med dig har du rätt till ersättning för den skada du lidit om inte vi visar att underlåtenheten att fullfölja avtalet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar parten det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.
 • 9. På www.telgeenergi.se finns information om dina rättigheter, hur du går tillväga för att lämna klagomål samt information om oberoende användarrådgivning, där du som konsument kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Där finns också information om vilka organ du kan vända dig till för information och tvistlösning. Du kan även kontakta vår kundtjänst för att få denna information.
 • 10. Utöver vad som nämns i detta avtal gäller elbranschens allmänna avtalsvillkor. Vid motstridighet mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde.
 • 11. Telge Energi äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom underrättelse till kunden minst två månader före ikraftträdandet. Sådan underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till kunden. För tidsbundna avtal gäller förändringarna i och med att nytt avtal tecknas (alternativt då avtalet övergår till rörligt avtal eller rörligt passivt avtal).
 • 12. Vid leverantörsbyte:
 • a) Din nuvarande elleverantör får meddelande om leverantörsbytet, vilket oftast är tillräckligt för uppsägning av ditt nuvarande elavtal. En del elleverantörer kräver dock att kunden själv säger upp elavtalet. För att undvika eventuellt avtalsbrott med din nuvarande elleverantör bör du kontrollera villkoren för uppsägning i ditt nuvarande elavtal.
 • b) Om du ger Telge Energi fullmakt vid avtalstecknande har Telge Energi rätt att från din nätägare inhämta uppgifter om anläggningen som krävs för att göra ett leverantörsbyte och från din elleverantör inhämta uppgifter om avtalsstart. Telge Energi har vidare rätt att vid utflytt säga upp ditt nuvarande nätabonnemang samt att vid inflytt teckna nytt nätabonnemang. Telge Energi ges således rätt att för kundens räkning hantera leverantörsbyte från kundens nuvarande elleverantör till Telge Energi samt hantera byte från/till det elnätsbolag som ansvarar för elnätet där kundens anläggning finns.
 • c) Avtalet ska vara korrekt och fullständigt ifyllt eftersom leverantörsbytet annars kan bli fördröjt. Telge Energi ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från kunden.
 • 13. Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dagen du fått en bekräftelse på avtalet som innehåller information om ångerrätten i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vill du bryta avtalet i förtid efter ångerfristen debiteras en administrativ avgift på f.n. 750 kr samt ersättning för den förlust som Telge Energi drabbas av under återstående avtalstid. Ersättningen baseras på den beräknade förbrukningen för kvarvarande avtalstid multiplicerat med skillnaden mellan avtalat pris och marknadspris, samt fasta avgifter och andra avtalade avgifter som återstår under avtalsperioden. Ingen kostnad för förtidslösen debiteras vid flytt.
 • 14. Du ansvarar för att meddela Telge Energi:
 • a) eventuella ändringar i dina person-, anläggnings- och kontaktuppgifter så att Telge Energi har uppdaterade och gällande uppgifter.
 • b) i det fall det finns en livsuppehållande apparat på anläggningen.
 • c) i det fall det finns djurhållning på anläggningen samt om den upphör.
 • 15. Under avtalstiden kan information, aviseringar, kundundersökningar och erbjudanden som rör ditt elavtal skickas till dig per post, e-post eller via SMS.

Villkor för Rörligt avtal

 • Villkor för Rörligt avtal
 • 1. Elpriset baserar på Telge Energis inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.
 • 2. Elpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
 • 3. För avtalet gäller en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.

Villkor för Vinteravtal (med elområdesjustering)

 • 1. Du förbinder dig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid. Av avtalet framgår vilka månader du debiteras rörligt elpris respektive vilka månader du debiteras fast elpris.
 • 2. Det rörliga elpriset baseras på Telge Energis inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag och elcertifikat. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. Elpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
 • 3. Det fasta elpriset baserar sig på elpriset i elområde SE3. Under leverans uträknas månadsvis en justering för skillnaden mellan områdespriset där kundens anläggning är ansluten och det spotpris som råder i elområde SE3. Justeringen beräknas månadsvis i efterskott som skillnaden mellan det volymvägda spotpriset i kundens elområde jämfört med det volymvägda spotpriset i elområde SE3 och redovisas separat som ett påslag alternativt avdrag. Om kundens anläggning ligger i elområde SE3 sker inte någon justering.
 • 4. Kostnader för elcertifikat ingår i det fasta priset.
 • 5. Fast avgift tillkommer för såväl rörligt som fast elpris.
 • 6. Innan avtalet går ut får du ett nytt avtalsförslag från Telge Energi. Om du då inte agerar kommer du att få rörligt passivt avtal med tillhörande villkor. Priset för din elförbrukning kan då komma att förändras. Rörligt passivt avtal gäller tillsvidare med två veckors ömsesidig uppsägningstid.

Villkor för Fast avtal (med elområdesjustering)

 • 1. Du förbinder dig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid.
 • 2. Innan avtalet går ut får du ett nytt avtalsförslag från Telge Energi. Om du då inte agerar kommer du att få rörligt passivt avtal med tillhörande villkor. Priset för din elförbrukning kan då komma att förändras. Rörligt passivt avtal gäller tillsvidare med två veckors ömsesidig uppsägningstid.
 • 3. Avtal med kortare bindningstid än 12 månader övergår automatiskt till rörligt avtal med därtill hörande villkor efter avtalstiden utgång.
 • 4. Fast avgift tillkommer.
 • 5. Kostnader för elcertifikat ingår i priset.
 • 6. Avtalet innebär samma elpris under avtalstiden enligt angivet pris och löptid med justering till aktuellt elområde. Det fasta avtalspriset baserar sig på elpriset i elområde SE3. Under leverans uträknas månadsvis en justering för skillnaden mellan områdespriset där kundens anläggnings är ansluten och det spotpris som råder i elområde SE3. Justeringen beräknas månadsvis i efterskott som skillnaden mellan det volymvägda spotpriset i kundens elområde jämfört med det volymvägda spotpriset i elområde SE3 och redovisas separat som ett påslag alternativt avdrag. Om kundens anläggning ligger i elområde SE3 sker inte någon justering.

Villkor för Rörligt avtal tidsbundet

 • 1. Du förbinder dig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid.
 • 2. Elpriset baseras på Telge Energis inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.
 • 3. Elpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
 • 4. Innan avtalet går ut får du ett nytt avtalsförslag från Telge Energi. Om du då inte agerar kommer du att få rörligt passivt avtal med tillhörande villkor. Priset för din elförbrukning kan då komma att förändras. Rörligt passivt avtal gäller tillsvidare med två veckors ömsesidig uppsägningstid.
 • 5. Avtal med kortare bindningstid än 12 månader övergår automatiskt till rörligt avtal med därtill hörande villkor efter avtalstidens utgång.

Villkor för Timprisavtal

 • 1. Timprisavtal baseras på vårt inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. För anläggningar med timprisavtal beräknas inköpspriset genom att energiförbrukningen för anläggningen per timme multipliceras med inköpspriset för aktuell timme.
 • 2. Får vi inte faktiska timvärden från din nätägare, debiterar vi enligt uppskattade värden från din nätägare för de timvärden som saknas. Dessa uppskattade värden justeras inte mot verkliga värden. Får vi varken faktiska värden eller uppskattade värden från din nätägare, debiterar vi Telge Energis inköpspris som inte är vägt efter din förbrukning för hela månaden.
 • 3. Blir starten för timprisavtalet förskjuten p.g.a. avsaknad av värden från din nätägare, debiteras du Telge Energis inköpspris som inte är vägt efter din förbrukning.
 • 4. Du debiteras månadsvis i efterskott.
 • 5. ör avtalet gäller en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.
 • 6. Du kan inte kombinera vindandelar med detta avtal.

Villkor för Fondavtal

 • 1. Fondavtalet löper i två (2) år från avtalsstart.
 • 2. Du ger Telge Energi i uppdrag att utföra kraftinköp genom portföljförvaltning enligt en särskild prissäkringsstrategi. Kraftinköpen kan ske i egen eller av Telge Energi utsedd krafthandlares regi.
 • 3. Fondpriset baseras på Telge Energis inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde och justeras med resultatet av prissäkringarna, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. Prissäkringarna genererar ett fondpris som kan vara både högre och lägre än inköpspriset. Telge Energis inköpspris är detsamma som vårt faktiska inköpspris. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.
 • 4. Fondpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
 • 5. Uppsägning ska ske senast tolv (12) kalendermånader före avtalstidens slut, annars förlängs avtalet automatiskt med ett (1) år till en ny två-årsperiod till dess att uppsägning sker. Om uppsägning sker, men inget nytt avtal tecknas övergår detta avtal i ett rörligt avtal med därtill hörande villkor.

Villkor för Rörligt inköpsprisavtal

 • 1. Elpriset baseras på Telge Energis inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.
 • 2. Elpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
 • 3. För avtalet gäller en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.
 • 4. En fast månadsavgift baserad på din årsförbrukning tillkommer. Förändras din årsförbrukning förbehåller vi oss rätten att ändra din fasta månadsavgift enligt gällande prislista för Rörligt avtal utan påslag.

Villkor för Rörligt inköpsprisavtal tidsbundet

 • 1. Du förbinder dig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid.
 • 2. Elpriset baseras på Telge Energis inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.
 • 3. Elpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
 • 4. Uppsägning ska ske senast tre kalendermånader före avtalstidens slut. Sker ingen uppsägning inom utsatt tid, eller om uppsägning sker men inget nytt avtal tecknas, övergår detta avtal till Rörligt avtal utan påslag (se villkor för Rörligt avtal utan påslag).
 • Villkor för Rörligt avtal utan påslag
 • 1. Elpriset baseras på Telge Energis inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.
 • 2. Elpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
 • 3. För avtalet gäller en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.
 • 4. En fast månadsavgift baserad på din årsförbrukning tillkommer. Förändras din årsförbrukning förbehåller vi oss rätten att ändra din fasta månadsavgift enligt gällande prislista för Rörligt avtal utan påslag.

Villkor för 100% Svensk Vind

 • 1. 100% Svensk vind är en tilläggstjänst som tecknas till befintligt avtal och som innebär att inköpt el enbart kommer från svensk vindkraft.
 • 2. Inköp av vindkraft granskas löpande av externa revisorer. Vi garanterar att vi köper in motsvarande mängd vindkraft som du debiteras.
 • 3. Tilläggsavtalet gäller tillsvidare med en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.

Villkor för 100% Svensk Sol

 • 1. 100% Svensk Sol är en tilläggstjänst som tecknas till befintligt avtal och som innebär att inköpt el enbart kommer från svensk solkraft.
 • 2. Inköp av solkraft granskas löpande av externa revisorer. Vi garanterar att vi köper in motsvarande mängd solkraft som du debiteras.
 • 3. Tilläggsavtalet gäller tillsvidare med en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.