,

Timavlästa anläggningar får timpris

Från och med den 1 april i år (2023) kommer nya avtalsvillkor gälla för dig som haft avtalen Rörligt avtal, Rörligt avtal utan påslag och Trappan sedan en längre tid tillbaka. Detta innebär att du som har en timavläst anläggning kommer att bli timdebiterad och betala timpris för din el, även om du i dagsläget är månadsdebiterad. Är din anläggning månadsavläst kommer du fortsatt att betala månadsmedelpris för din el.

Hur vet jag om jag är tim- eller månadsavläst?

På Mina Sidor/Mina avtal kan du se både avläsningstyp (tim- eller månadsavläst) och debiteringstyp (tim- eller månadspris).

För dig som redan är timavläst innebär villkorsförändringen att du från och med 1 april i stället kommer att bli timdebiterad och betala ett timpris för din förbrukning. Du kan läsa mer om timpris och hur det fungerar nedan.

Om du är månadsavläst kommer ingenting förändras så länge ditt nätbolag fortsatt skickar dina förbrukningsvärden per månad. Många nätbolag håller på att gå över till timavläsning och våra nya villkor innebär också att om eller när nätbolaget övergår till att skicka oss timvärden på din förbrukning så kommer du också att gå över till timpris. Efter 1 april kommer det även att framgå på din faktura om du har timpris eller månadspris.

Timavläsning

Det är elmätaren i din fastighet som nätbolaget äger som styr i vilken upplösning din elförbrukning kan avläsas i. De äldre modellerna av elmätare kan endast läsa förbrukning per månad medan de nya modellerna kan mäta din elförbrukning per timme och kvart, så kallad timavläsning och kvartavläsning.
Månadsavläsning innebär att nätbolaget läser av din elmätare i början och i slutet av månaden. Skillnaden mellan dessa värden utgör månadens förbrukning, det vill säga hur många kilowattimmar du förbrukat under månaden. Med timavläsning läses din förbrukning i stället av per timme, vilket innebär att nätbolaget skickar dina timvärden till oss, generellt sett görs detta en gång per dygn. Huruvida du är timavläst eller månadsavläst beror alltså både på vilken modell på elmätare du har i din fastighet och hur ditt nätbolag väljer att läsa av och skicka information till oss.

Om du vill byta från månadsavläsning till timavläsning kan du kontakta ditt nätbolag som ofta kan hjälpa till med detta. Däremot har de ingen skyldighet att byta tillbaka från timavläsning till månadsavläsning.

Övergången till timavläsning och timpris

Just nu pågår ett stort byte av elmätare i Sverige och år 2025 ska alla elmätare i Sveriges hushåll vara utbytta enligt ett regeringsbeslut. Det stora elmätarutbytet sker för att alla elanvändare ska kunna få kontroll på, och bättre möjlighet att styra och därmed sänka, sin förbrukning. Den nya elmätaren innebär inte att du automatiskt blir timavläst och timdebiterad, men att betala för sin el när man faktiskt använder den ger ett incitament att bli mer aktiv i när och hur man förbrukar sin el och att på sikt även göra av med mindre el.

Anledningen till att elen är dyrare vissa timmar är att det är högre efterfrågan på el dessa timmar. Under timmarna med stor efterfrågan belastas elnätet mer och det finns till och med risk att Svenska Kraftnät måste koppla från elen, för att det under korta perioder inte finns tillräckligt med kapacitet att leverera el. Om vi tillsammans kan flytta vår förbrukning från dessa så kallade höglasttimmar så hjälps vi åt att förhindra den här typen av frånkoppling.

Genom att styra vår förbrukning från höglast –till låglasttimmar så bidrar vi även till energiomställningen. Ju större överskott av fossilfri el vi i Sverige har, desto mer kan vi exportera till våra grannländer, och desto mindre gas behöver de använda. Dessutom kan vi kollektivt pressa ned elpristopparna under dygnet genom att sprida ut vår förbrukning mer över dygnets alla timmar.

Framtiden

Elhandelsbolag och elproducenter handlar redan all el som produceras och förbrukas med timpriser (så kallade spotpriser) på Nord Pool. Inom några år kommer all el i stället att handlas på 15-minutersnivå. Anledningen till detta är bland annat för att Svenska kraftnät och dess internationella motsvarigheter ska kunna optimera och planera kapaciteten ännu bättre och hålla frekvensen i näten.

Det kommer dock dröja tills privatpersoner kommer att kunna erbjudas kvartsprisavtal.

Timpris och vindandelar

Du som har vindandelar kan från och med 1 april kombinera andelselen med timpris på överskjutande el. Hur fördelningen mellan andelsel och elavtalsel går till kan du läsa på föreningens hemsida.

Frågor och svar om timpris

Sökresultat

Kontakta oss om timpris

Har du fler frågor om timpris? Klicka här för att kontakta oss.