,

Energieffektivisering

Den billigaste elen är den som inte förbrukas. Läcker du pengar på grund av ineffektiva energikällor? Låt oss hjälpa dig att kartlägga din energiförbrukning för att minska kostnader och bli mer hållbar.

Vi och vår samarbetspartner Greencon analyserar din verksamhets energianvändning och erbjuder åtgärder baserat på vad kartläggningen kom fram till. Energieffektivisering handlar om att optimera företagets drift, inte om dyra investeringar. Du kan exempelvis spara pengar genom att optimera ventilation och värme i en fastighet. Vi hjälper ditt företag att kramar ur så mycket ni kan ur varje producerad kilowattimme.

Det här ingår i en energikartläggning

 • Upprättande av statistik och utarbetning av nyckeltal.
 • Kontroll av det totala eleffektuttaget utifrån timvärden från nätägaren.

Besiktning av:

 • Värmesystemets status och funktion utifrån effektivitet och inställda driftstrategier för värmesystemet. Kontroll av installerade radiatorer, termostatventiler med mera.
 • Ventilationssystemens status och funktion med avseende på eleffektuttag, flöden, inställda driftstrategier och temperaturverkningsgrad för eventuella värmeåtervinningssystem.
 • Byggnadens klimatskal.
 • Eleffektuttaget kontrolleras och loggas med hjälp av portabla mätutrustningar under en veckocykel. Mätningarna utförs totalt för anläggningen och för särskilt intressanta teknikinstallationer.
 • Inomhustemperaturen registreras med mätvärdeslogger i minst fyra punkter under minst en vecka.
 • Momentankontroller av kallvattenanvändningen för bedömning av eventuellt läckage.
 • Optimering av fasta avgifter och taxor. Omfattar el, värme, kyla och vatten.
 • Fördelning av värme- och elanvändning.
 • Inventering av inom- och utomhusbelysningens installerade effekter och driftstrategier.
 • Upprättande av schematiska energibalanser fördelade på energislag. Presenteras med grafiska figurer som visar energitillförseln och en fördelning på viktigare användningsområden och förbrukningsposter.
 • Analys av mätningar, inventering och besiktning.
 • Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar och lönsamhetsbedömningar, t.ex. enligt LCC-metoden eller payoff. Beräkningsmetod fastställs i samråd med Er.
  Upprättande av miljödata (CO2, NOx, svavel och stoft).
 • Rapportskrivning

Kontakta en företagsexpert

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter