,

Vår energimix

Ursprungsmärkningen gör att du kan vara säker på att du bara köper el från förnybara energikällor. Omärkt el innehåller nästan alltid el från till exempel kolkraft. 

Energikällan syns på fakturan

Alla elbolag måste enligt lag redovisa var elen som de har i sin elmix kommer ifrån. Ursprungsmärkningen är en garanti, utfärdad av Energimyndigheten, som gör att du kan vara säker på att du bara köper el från förnybara energikällor. Ursprunget visas med hjälp av ett tårtdiagram. 

Telge Energi erbjuder endast förnybar el från sol, vind och vatten och genom ursprungsgarantier som säkrar elens ursprung.

Eftersom du köper förnybar och ursprungsmärkt el har du 0 gCO2/kWh utsläpp vid drift av kraftverken.

Vill du däremot ange växtgashusutsläpp utifrån ett livscykelperspektiv använder vi oss av Energimyndighetens nedan värden per kraftslag:

Kraftslag          gCO2/kWh
Vattenkraft         4 g
Vindkraft           11 g
Solkraft             41 g

För att beräkna dina utsläpp från ett livscyelsperpektiv räknar du med 13,39 gram/kWh.

Exempel: 10 000 kWh/år * 13,39 gram = 133,90 kg/år

Inköp av elektricitet omfattas för företag i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) under Scope 2.

CO2-utsläpp: 0 g/kWh, vid drift av kraftverk
CO2-utsläpp: 13,39 g/kWh, från ett livscykelperspektiv

Internationell standard

  • EECS: European Energy Certificate System - En standard som specificerar krav om vad certifikaten ska innehålla.
  • GoO: Guarantees of Origin - GoO är det engelska namnet för ursprungsgarantier. Det är ett certifikat som garanterar att den förnyelsebara energin som producerats följer EECSs krav.