,

Personuppgifter hos Telge Energi

Så skyddar vi dina personuppgifter

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi använder endast dina personuppgifter som för att kunna leverera våra produkter och tjänster samt erbjuda så bra service och erbjudanden som möjligt. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet och att du ska ha kontroll över dem. Våra vägledande principer för vårt arbete kring dataskydd är enkla; vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Genom att använda Telge Energis tjänster och kommunikationsvägar, accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Generellt sett behandlar vi dina personuppgifter så här

Ändamålet: Vi behöver behandla personuppgifter för att vidta olika åtgärder som vi ska göra enligt våra avtal med dig. Personuppgifterna kan också behövas för att vi ska kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster eller att marknadsföra dem till dig. Därutöver kan personuppgifterna ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra eller för olika åtgärder (t.ex. bokföring och redovisning) som vi enligt lag är skyldiga att vidta.

Laglig grund: I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Samtycke kan när som helst återkallas av dig, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för Telge Energis berättigande intresse som får anses väga tyngre.

Övrigt: Vi behandlar inte uppgift om ditt personnummer, utom i de få fall där detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkert identifiera dig. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter om dig och andra skyddsvärda uppgifter (till exempel om din ekonomi) behandlas bara när de behövs för särskilda ändamål (till exempel för att ge dig kredit). Vi är restriktiva med att låta någon annan sköta vår behandling av personuppgifter. Vi behandlar inte heller dina personuppgifter under någon längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet som beskrivs ovan.

Vilken information samlar vi in om dig?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser, sociala medier eller använder någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara: Person- och kontaktinformation - namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, platsinformation etc. Denna information samlas bland annat in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person-, kontakt- och leveransuppgifter.

Betalningsinformation – fakturainformation och bankkontonummer. Denna information samlas in för att administrera och fullgöra kundförhållandet, till exempel för att leverera el till dig och uppfylla beställningar av tjänster.
Information om varor/tjänster - detaljer angående dina avtal och de varor/tjänster du har köpt.

Analys och kundundersökningar. Vi genomför analyser och kundundersökningar för att förbättra våra tjänster och din kundupplevelse. Vi samlar exempelvis in information som till exempel din elförbrukning för att kunna ge dig relevant information och erbjudanden.

Vad gör vi med din information?

Levererar, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att kunna leverera våra tjänster och erbjudanden. Data används också för att förbättra våra produkter, erbjudanden och ge dig som kund bra service. 

Vilka hanterar din information?

Telge Energis personal och våra underleverantörer har samma krav på hur vi hanterar personuppgifter. Endast de som hanterar specifika personuppgifter för att utföra en överenskommen tjänst har behörighet att komma åt de uppgifterna. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, domstolar, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Telge Energis berättigat intresse. Telge Energi förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarig, med Telge Energi gemensamt personuppgiftsansvarig eller Telge Energis personuppgiftsbiträde.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Som kund till Telge Energi kommer vi att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas i enlighet med tiden som krävs för att vi ska kunna ge dig som kund en optimal upplevelse samt enligt gällande lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Var och hur lagrar vi personuppgifter?

Telge Energi kommer endast att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Telge Energi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Cookies

Vi använder cookies eller liknande spårningstekniker för för att leverera en skräddarsydd kundupplevelse online. Utöver våra tjänster ingår analys, statistik och marknadsföring. När du besöker telgeenergi.se frågar vi efter ditt samtycke till att cookies används. För mer information om hur Telge Energi använder cookies och liknande, se vår informationstext Om cookies.

Vilka är dina rättigheter?

Få tillgång till egna uppgifter (registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rättelse av uppgifter. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall de är felaktiga. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter. På Mina sidor kan du ändra vissa uppgifter direkt.

Radering av uppgifter. Du kan begära radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlats in för eller om de behandlats på ett olagligt sätt. Vi kan neka din begäran ifall det finns en rättslig anledning eller legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera uppgifterna.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas eller inte raderas av oss. Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera dina personuppgifter. Om vi inte längre behöver personuppgifterna, men du däremot behöver dem för rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet. Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Telge Energi som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal alternativt baseras på samtycke.

Rätt att lämna in klagomål. Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, imy@imy.se.

Sociala medier

Vår närvaro i sociala medier består av konton som representerar Telge Energi och klimatpriset Children's Climate Prize. Dessa konton administreras under kontorstid. Tänk på följande när du interagerar med våra sociala mediekanaler:

  • Om du lämnar personlig information om dig själv eller någon annan via direktmeddelande i våra sociala kanaler hanteras dessa uppgifter på samma sätt som om ärendet skulle kommit till vår kundservice via mail.
  • Publika kommentarer på våra inlägg eller publika inlägg som görs på våra sidor av privata användare eller andra officiella sidor kan komma att plockas bort utan förvarning om kommentaren eller inlägget:
    a) kränker enskildas personliga integritet och/eller som omfattas av sekretess
    b) innebär spridning av personlig information om tredje person
  • Publika inlägg på våra sidor eller kommentarer på våra inlägg kan komma att användas av tredje part. Detta har vi inte har möjlighet att påverka eller kontrollera.

Användarspårning


Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som skiljer sig från cookie spårning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd's integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo's GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Kontakta oss

Om du har frågor, vill uppdatera dina personuppgifter eller anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du alltid välkommen att kontakta oss på 010-810 99 00 eller kundservice@telgeenergi.se.

Telge Energi AB Storgatan 42, 151 27 Södertälje
Org. nr 556498-8029
Säte i Södertälje