,

Branschens förnybara utmaningar

Vår bransch är en av de stora bovarna när det kommer till klimatpåverkan, men har du tänkt på att energibranschen faktiskt också påverkar djur och natur? Fossil energi behöver stanna i marken om vi ska kunna nå våra klimat- och miljömål. Och kärnkraft har låga utsläpp, men tampas med andra uppenbara problem, alltifrån brytningen av uranet till hanteringen av det radioaktiva avfallet.

Sverige har bra förutsättningar för ett förnybart elsystem, men också för ett hållbart. För hur ogärna vi än vill tro det så finns det utmaningar även med det förnybara. Förnybart är bra, men inte nödvändigtvis hållbart. Och tyvärr har Sverige en bit kvar till det. Här kan du läsa om utmaningar relaterade till vår verksamhet och produkter. Utöver att se till att elen blir mer hållbar så behöver vi också minska vår energianvändning. Sedan hösten 2019 är vår el märkt med en av världens hårdaste miljömärkningar på el, Bra Miljöval.

Vattenkraft behövs, hållbar sådan

Vattenkraften torrlägger delar av vattendrag och hindrar fiskar och andra djur som vill simma förbi. Fiskar dör i kraftverkets turbiner och kraftverken stoppar naturliga översvämningar som är nödvändiga för många strandnära arter. Vattenkraft som inte är miljömärk hotar arter som är beroende av rinnande vatten och stoppar transporten av näring och sediment från källa till hav.

Arter som är beroende av öppna vandringsvägar för att sprida sig till andra områden drabbas av vattenkraften. Lax, öring och ål är några och de har minskat kraftigt i antal i Sverige, men även flodpärlmusslan drabbas av vattenkraft. Och tro det eller ej, men även fåglar drabbas när ekosystemen modifieras och deras naturliga habitat försvinner.

Vindkraftens utmaningar

Vindkraften tar relativt mycket yta i anspråk och konkurrerar främst med skogsnäring och renskötsel. Det är viktigt att vindkraftverk inte placeras i skyddade områden eller i känsliga naturområden.

Där riskerar de att döda stora mängder fåglar, främst rovfåglar och även fladdermöss. Varje år beräknas i snitt 5-10 fåglar dö per vindkraftverk. Rätt placerade vindkraftverk orsakar knappt några dödsfall, medan andra kan orsaka upp till 60 dödsfall årligen. För fladdermöss är snittet per år 10-15. Produktionen av vinkraftverk efterfrågar tyvärr också en begränsad mängd sällsynta jordartsmetaller. 

Elektronik och sällsynta metaller

En omdisskuterad metall som avänds inom förnybar kraft är neodymium. De används för permanentmagneter i vissa vindkraftsgeneratorer. Neodymium är en av 17 sällsynta jordartsmetaller (REE) och här är det Kina som kontrollerar den stora delen av marknaden med REE (80%). Vid brytningen finns det stor risk för dåliga arbetsvilkor och stor miljöpåverkan. I Sverige finns en oro för potentiell brytning lokalt då det precis som annan brytning kan skada natur och miljö.

Överlag används mycket specifika metaller i elektronik och kraftgeneratorer. Mobiltelefoner, datorer och elbilar innehåller även de metaller som är svåra att spåra ursprunget på och som historiskt har uppdagats som konfliktmineraler. Hög förbrukning skapar också risk för elskrotsexport till utvecklingsländer.

Bioenergi hotar skogen

Sverige har låg andel skyddad skog, 8,7%, men det skulle behövas 30 - 50% för att skydda den biologiska mångfalden. Även om pellets görs på restprodukterna från sågverksindustrin så skulle en ökad användning av bioenergi från skogen stå i konflikt med behovet av ökad andel skyddad skog. Så kallade trakthyggesbruk bidrar till bland annat förlust av arter, utsläpp av kol och hög avrinning av vatten. Arter som behöver gammal skog finns snart inte mer och avverkning har stor negativ påverkan på̊ fler än 1 300 arter. Skogen är hemvist för 42% av Sveriges rödlistade arter.

Alltid el märkt Bra Miljöval

Var med i kampen

Mer om hållbarhet, miljö- och klimatpåverkan

Våra produkters påverkan

Vi har ingen egen prodution, men vi och våra kunder kan styra vad som efterfrågas och betalas för. Sedan 2008 säljer vi bara förnybart, och sedan årsskiftet har alla våra privatkunder Bra Miljöval, och i slutet av nästa år kommer alla våra företagskunder också ha det. Men ingenting är enkelt, vi säljer även solceller, och sålde pellets 2018 och även förnybart påverkar klimat och miljö under sin livsstid. 

Vår klimat- & miljöpåverkan

I början av 2019 bad vi ett oberoende konsultbolag gräva i vår påverkan på klimat och miljö. Varför? Jo, om vi ska bli ett hållbart bolag måste vi veta vad vi ska förändra i vår verksamhet.