,

Våra produkters påverkan

Allt påverkar miljö och klimat och våra produkter är inga undantag

Hur ogärna vi än vill tro det så finns det utmaningar även med det förnybara. Förnybart är bra, och satt i relation till andra kraftkällor på marknaden så är förnybart att föredra, men bara hållbart är hållbart. På denna sida kan du läsa mer om hur våra produkters klimat- och miljöpåverkan såg ut 2018. Beräkningarna utgår från generella livscykelberäkningar för de olika kraftslagen och även om siffrorna är generella så ger det oss en bild av storleksordningen på vår påverkan.

Samtidgt som kartläggningen gjordes påbörjade vi en process för att gå över till att uteslutande sälja el märkt med en av världens tuffaste miljömärkningar på el, Bra Miljöval. Under flera års tid har vi även arbetat med konkreta projekt och påverkansarbete för att göra vattenkraften mer hållbar.

Övergripande påverkan

Analys av den förnybara resursbasen 2018

Diagram som visar Telge energis försäljning av förnybar energi

2018 sålde vi 2 400 GWh förnybart

Under 2018 sålde vi 2 400 GWh förnybar energi, vilket motsvarade 2,5% av hela Sveriges förnybara elproduktion. 2018 såldes också pellets vilket i diagrammet syns som Bioenergi.

I beräkningen har även produktionen av solel från de solelsystem vi sålde 2018 tagits med. Vissa av de solelsystem som vi sålde 2018 köpte vi överskottsproduktion av solkraft från och sålde vidare. I dessa fall räknas elen dubbelt.

Telge Energi sålda 2018: Vattenkraft 81%, Vindkraft 13%, Solkraft 5%, Bioenergi 1%, Solsystem 0%.

Sveriges snitt av elproduktion 2018: Vattenkraft 66%, Vindkraft 18%, Kraftvärme 16%, Solkraft 0%.

Ursprunget till elen är mest vattenkraft - Telge Energi

En stor blöt bit såldes 2018

Under 2018 sålde vi 81% vattenkraft, 14% vindkraft och 5% solkraft. Av de olika kraftslagen kom den största delen från norsk vattenkraft, fransk vattenkraft och svensk vindkraft.

Ursprung och kraftkälla i procent: Norsk vattenkraft 49%, Fransk vattenkraft 11%, Italiensk vattenkraft 7%, Spansk vattenkraft 7%, Finsk vattenkraft 6%, Övriga vattenkraft 2%, Svensk vindkraft 11%, Spansk vindkraft 2%, Övriga vindkraft 0%, Italiensk solkraft 4%, Svensk solkraft 1%.

Anspråk

Vilket utrymme behövde produktionen?

Elen som vi sålde under 2018 tog enligt beräkningar 4 500 ha i anspråk, vilket motsvarar Stockholms innerstad.

Kraftslagens procent av totalen: Vattenkraft 67%, Vindkraft 30%, Skog 2%**, Solkraft 1%. 

Beräkningen av antal ha bygger på uppskattningar utifrån EPD:er från svenska källor.

**Räknat på den mängd pellets som levererats (restråvara)

Användning av råmaterial

72 000 ton råmaterial

Uppskattningsvis har 72 000 ton råmaterial, motsvarande 1 200 normalstora villor tagits i anspråk för att leverera den mängd energi som vi sålt 2018.

De olika materialen i procent av totalen: Grus och sten 47%, Jord (morän) 42%, Järn 5%, Kol 4%, Kalk 1%, Diesel 1%, Koppar 0%, Fossilgas (Naturgas) 0%, Neodymium 0%.

Fossil elproduktion

Uppskattad fossil användning

Vid en översyn av hur livscykeln kan se ut för den förnybara el vi sålde 2018 så är bedömningen att samanlagt 4 184 ton fossil energi i form av kol, gas och olja använts genom hela värdekedjan. 500 ton kol kan ha använts för att producera solpanelerna.

I procent baserat på såld el 2018: Vindkraft 34%, Vattenkraft 48%, Solkraft 17%, Pellets 1%.

Klimatpåverkan minskar för ny vind och sol

Klimatpåverkan minskar för vind och sol

Vi ser en positiv utveckling där klimatpåverkan stadigt minskar för ny vind och sol. Snittet för klimatpåverkan för vindkraften var 2019 ca 14 gram CO2e/kWh, vilket kan sättas i relation till den nya vinkraftverk som påbörjade sin produktion 2019, som uppgår till ca 6 gram CO2e/kWh. För solkraft i Sverige var snittet strax under 40 CO2e/kWh och för Italien under samma period ca 35 CO2e/kWh, medan den som producerades 2019 låg i snitt på 20 CO2e/kWh.

Vattenkraftverk, solcellspark och vindkraftverk

Hur kan förnybart ha klimatpåverkan?

Vattenkraft: Dämning av vattendrag när dammar anläggs bidrar till översvämning och därmed växhusgasutsläpp. Utsläppen som sker vid dessa översvämningar står för 84% av vattenkraftens totala utsläpp (7,1 gCO2e/kWh av 10,96 gCO2e/kWh)

Vindkraft: Tillverkning av fundament och torn är det som driver växhugasutsläpp när det kommer till vindkraften. I skogsbygd också viss avskogning. Så kallad "Core infrastructure" (84%), varav förbränning av fossila bränslen för stålproduktion samt cementproduktion dominerar vad som ger upphov till utsläppen. Beräkningen som gjorts visar 14,27 gCO2e/kWh för den vindkraft som vi sålde 2018.

Solel: Tillverkningen av solceller är energiintensiv och har tyvärr många gånger stort inslag av kolkraft. Beräkningen i vår karläggning bygger på siffran 40 gCO2e/kWh.

Vattenkraft

Avrinningsområde

Utrymme tas i anspråk

Den el som vi sålde 2018 hade ett avrinningsområde på motsvarande 52% av Stockholms län totala yta. 

Det är ett exempel på hur vi, genom våra produkter, under 2018 nyttjande ekosystemtjänster. Att förklara det genom ett exempel som detta är ett sätt att göra det tydligt.

Vindkraft

61 vindkraftverk

Vår vindkrafts påverkan

Under 2018 behövdes 61 vindkraftverk på 1 200 ha - motsvarande 58% av Solna stad - för att producera elen som vi sålde. 

Varje år beräknas i snitt 5-10 fåglar dö per vindkraftverk. Rätt placerade vindkraftverk orsakar knappt några dödsfall, medan andra kan orsaka upp till 60 dödsfall årligen. För fladdermöss är snittet per år 10-15. I uppskattningen av vår vindel 2018 har knappt 20 fåglar beräknats omkomma per kraftverk vilket skulle innebära att 1 100 dödade fåglar (i huvudsak rovfåglar) för all såld vindel 2018.  

Diagram över metaller som går åt för vindkraften

Materialåtgång

3 500 ton metaller går åt för vindkraften per år, 81 kg var neodymium. Av totalen stod stål för 93%, aluminium för 5%, koppar 2% och neodynium för 0,0042%. 

Solkraft

Solel - Telge Energi

Vi köpte 22 % av Sveriges solel

Under 2018 producerades ca 511 GWh i Sverige och av dessa köpte och sålde vi 110 GWh till våra kunder. Uppskattningsvis så upptog produktionen motsvarande ca 100 fotbollsplaber i yta.

Majoriteten av solceller som säljs är producerade i Asien och till viss del sker produktionen av dessa med fossil energi. Uppskattningsvis har den solel just vi sålt under 2018 krävt ca 710 ton fossil energi (kol, olja eller fossil gas).

När det kommer till solpaneler som vi själva säljer har vi under 2018 arbetat med partners där det har sett olika ut när det gäller transporter, klimat- och miljöanalyser och rapporter och kravställande på underleverantörer. Tack vare denna kartläggning har vi insett att det är någonting som behöver ses över.

Alltid el märkt Bra Miljöval

Var med i kampen

Läs mer

Kolmonster som gömmer sig bakom jorden

Energibranschens utmaningar

Vi befinner oss i en bransch med stora utmaningar och stora möjligheter. Energibranschen är en viktig spelare i omställningen till ett hållbart samhälle och det kräver också stort ansvarstagande. I kartläggningen av vår påverkan så har vi också kikat på vilka utmaningar som vår bransch står inför relaterat till de produkter och den påverkan som just vi på Telge Energi har. 

Vår klimat- & miljöpåverkan

I början av 2019 bad vi ett oberoende konsultbolag gräva i vår påverkan på klimat och miljö. Varför? Jo, om vi ska bli ett hållbart bolag måste vi veta vad vi ska förändra i vår verksamhet.