Avbryt
   

Hållbar vattenkraft

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Vilhelmina Model Forest, Älvräddarna och fler har Telge Energi dragit igång ett initiativ i Ångermanälven som ska gynna både djur och natur i kombination med en modern vattenkraftsproduktion.

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Vilhelmina Model Forest, Älvräddarna och fler har Telge Energi dragit igång ett initiativ i Ångermanälven som ska gynna både djur och natur i kombination med en modern vattenkraftsproduktion.

Hållbar vattenkraft gynnar djur och natur

Film om Hållbar vattenkraft - hur små insatser gör stor skillnad Starta video

Vattenkraften är idag en av våra viktigaste förnybara energikällor, men den är inte helt oproblematisk. Hela landskap har förstörts under flera decenniers massiv utbyggnad av älvarna i norra Sverige.

Som ett seriöst bolag som jobbar med förnybar energi vill vi ta ansvar för hållbar vattenkraft, något som väldigt få aktörer i dagsläget gör. Vi vill visa att det med enkla medel går att återskapa naturliga miljöer för djur och natur och på så sätt öka den biologiska mångfalden även i reglerade älvar. Projektet är ett av våra klimatinitiativ - initiativ för framtida generationer.

Snabba fakta om projektet i Ångermanälven

Restaurering av Ångermanälvens - samarbete mellan Telge Energi, Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest

Nuläge

Alla de första fyra delprojekten är genomförda med bättre resultat än förväntat. Under 2018 besöker vi de projekt vi hittills genomfört och tittar på resultatet. Under 2019 startar vi delprojekt nummer fem och uppdateringar om projektet kommer här på hemsidan och i våra sociala kanaler.

Bullerforsen hållbar vattenkraft

Fakta

Telge Energi har tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Älvräddarna tagit fram en rapport med 266 förslag på åtgärder för att göra vattenkraften mer hållbar. Fyra av dessa har genomförts.

Projektet är unikt – det är första gången restaurering av denna typ skett i en av de stora produktionsälvarna i Sverige.

Ångermanälven karta

Plats

Initiativet och projekten är fokuserade till den hårt reglerade Ångermanälven och specifikt i Bullerforsen, Torvsjöån, Albloselbäcken med sikte på kommande förbättringsprojekt även i Fjällsjöälven.

Bullerforsen hållbar vattenkraft

Biologisk mångfald i Ångermanälven

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest och Älvräddarna med flera gör vi konkreta insatser i den hårt reglerade Ångermanälven. Projekten syftar till att gynna både djur och natur och visa på att det med enkla medel går att bedriva en seriös vattenkraftsproduktion med liten påverkan på djurliv och bebyggelse.

Vi kartlägger och återskapar den naturliga miljön för fisk och andra djur som är beroende av ett ständigt flöde i våra älvar och forsar. Projektet bidrar även till att Sverige snabbare når de krav som EU via Vattendirektivet ska uppfylla: ett direktiv för rena, giftfria och ekologiskt fungerande vatten i hela Europa.


Bullerforsen hållbar vattenkraft

Fakta visar det som behöver göras

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi tagit fram en rapport om hur vattenkraft i Sverige kan bli mer hållbar. Rapporten visar på stora möjligheter att gynna både biologisk mångfald och lokal utveckling av vattenkraft. Rapporten heter "Ångermanälvsprojektet - förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven" och släpptes i oktober 2015. Totalt innehåller den 266 förslag på åtgärder, varav 111 inte påverkar produktionen av vattenkraft alls.

Eftersom kraftstationsägarna inte engagerar sig i frågan har vi nu påbörjat och redan genomfört några av åtgärderna med egna resurser, just för att visa hur liten kraftansträngning som krävs för att göra stor skillnad.


Unikt vattenkraftsprojekt

Flera av de förbättringsförslag som rapporten visar på har blivit verklighet. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi genomfört åtgärder för att återskapa djur- och växtliv i Bullerforsen, Torvsjöån, Albloselbäcken. Det innebär bland annat att vi grävt och flyttat sten, placerat lekgrus och ordnat nya lekplatser för fiskar som öring och harr.

Projektet är unikt – det är första gången insatser och restaurering skett i en av de stora produktionsälvarna i Sverige. Hittills har projektet visat sig vara en succé med fisk och andra djur som återvänder till vattendragen. Livet kommer åter.

Läs mer om våra övriga initiativ för miljö och klimat.


Mer om Ångermanälvsprojektets delar

Delprojekt 1: 

266 förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven

Under 2015 undersökte Telge Energi mellersta Ångermanälven för att se hur det på bästa sätt går att återskapa habitat och biologisk mångfald i en kraftigt utbyggd älv. Detta projekt ska i slutändan gynna både djurlivet och en modern vattenkraftsproduktion.

Delprojektet avslutades i oktober 2015 med en rapport på totalt 266 förslag på åtgärder, där 111 av dem inte påverkar produktionen av vattenkraft. Bland Telge Energis samarbetspartners i projektet fanns Älvräddarna, Världsnaturfonden WWF, Coompanion Västernorrland, Vilhelmina Model Forest, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Västerbotten.

Delprojekt 2: 

Bullerforsen i Vilhelmina kommun

Telge Energi har försökt återskapa en naturlig livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur i en torrfåra i Bullerforsen. Det är en del av Ångermanälven i Vilhelmina kommun, cirka 900 meter nedströms vid Malgomajs kraftstation.

Vi har bland annat tagit bort barriärer och fördämningar och flyttat på sten och block. Fisk har fått tillgång till fåran och på sikt vill vi att strandzonen återställs till en miljö med mer naturlig flora och fauna. Projektledaren Micke Strömberg från Vilhelmina Model Forest har redan sett resultat då han i oktober 2016 observerat tre harrar, alternativt sikar i fåran.

Arbetet blev delvis klart tidigt under sommaren 2016 men hela grävarbetet färdigställdes i september 2016. I projektet samarbetade Telge Energi med Vilhelmina Model Forest och Världsnaturfonden WWF. 

Arbetet har fortsatt och delar av Bullerforsen har breddats och gjorts djupare. Bullerforsen har strömmande bäckar med låga fallhöjder och naturlig botten. I och med låg fallhöjd kan delar bli torrlagda då och då, men även under vinterhalvåret har nu vattnet strömmat fritt, ett naturligt flöde året om. Det som också är nytt är att det under vår och sommar 2017 har byggts tre rastplatser vid Bullerforsen. Det har även byggts tre broar så det går att ta sig över vattendragen. Broarna är byggda för både markägare och besökare. Två stycken av broarna är finansierade av Telge Energi och WWF. En av rastplatserna är finansierade av Telge Energi och WWF. Grävningen är dessutom färdig med ett lysande resultat.

 Delprojekt 3:

Flottledsrestaurering av nedre delen av Torvsjöån i Åsele Kommun

Flottledsrestaureringen nedre delen av Torvsjöån började i oktober 2016 och har inneburit en grävning, flytt av stenblock, placering av lekgrus och nya lekplatser för öring och harr.

Sträckan som restaurerats är ca 2,5 km Korvtjärn ned till utloppet till Ångermanälvenoch liknar nu en å. Det är stor skillnad mot hur det såg ut innan och 15 lekområden för öring har byggts. Detta ger området stora möjligheter för att reproduktionen av öring ska öka. Här har det redan under arbetets gång observerats stora öringar vid områden där öring tidigare inte funnits.

I projektet samarbetar Telge Energi med Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest. 

Delprojekt 4:

Flottledsrestaurering av Albloselbäcken i Vilhelmina kommun

Med start i oktober 2016 började vi lägga ut block längs med stränderna vid nedre delen av Albloselbäcken. Grävning, flytt av stenblock, placering av lekgrus och fem nya lekplatser för öring och harr har skapats.

Grävarbetet påbörjades i oktober 2016 och projektet blev klart 2017. Sträckan som restaurerats är ca 350 meter. Vi hoppas arbetet ska leda till en naturlig livsmiljö för fisk och andra vattenlevande djur. I projektet samarbetar Telge Energi med Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest. 

Delprojekt 5:

Restaurering i Mesjöbäcken, Trollkäringbäcken och Laxbäcken

Genomförs under 2019. Mer information uppdateras här inom kort. 

Fakta om Ångermanälven

Ångermanälven

Ångermanälven är den åttonde längsta älven i Sverige, den tredje största till ytan och levererar 17 procent av all vattenkraftsel i Sverige. Vattenkraften är viktig för balansen mellan konsumtion och produktion av el i Sverige. Samtidigt är den en energiform som är jättebra för klimatet eftersom den är fri från koldioxidutsläpp. Däremot för vattenkraften med sig utmaningar som innebär nackdelar för den biologiska mångfalden och närmiljön. Det vill vi vara med och påverka i en hållbar riktning.

Längd: 463 km, från källan till havet. Källan finns i södra Lappland vid Kittelfjäll.

Yta: 31 860 km2

Vattenföring: 500 m3/s (vatten som mynnar i Bottenhavet i medeltal). Sedan 1940 har älven byggts ut med 44 vattenkraftverk och 44 dammar.

Energiproduktion: 17% av Sveriges samlade vattenkraftsel

Kontakta oss