Avbryt
   

Framtidens vattenkraft ska gynna djur och natur

Ångermanälven Starta video

Hela landskap har förstörts under flera decenniers massiv utbyggnad av vattenkraft. Vi vill visa vad kraftbolagen själva, med enkla medel, kan göra för att återskapa naturliga miljöer där harren och öringen frodas och växter trivs. 

Därför har vi tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Älvräddarna dragit igång ett initiativ i Ångermanälven som ska gynna både djuren och naturen i kombination med en modern vattenkraftsproduktion. Projektet är också en del i vår strävan att barnsäkra planeten för kommande generationer.

Snabba fakta om projektet i Ångermanälven

Ångermanälven pågående

Nuläge

Två av fyra delprojekt är genomförda. Just nu återställer vi flottleder i nedre delen av Torvsjöån och Albloselbäcken.

Bullerforsen hållbar vattenkraft

Fakta

Telge Energi har tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Älvräddarna tagit fram en rapport med 266 förslag på åtgärder för att göra vattenkraften mer hållbar. Fram till slutet av 2017 kommer tre av dem att genomföras.

Ångermanälven karta

Plats

Initiativet i Ångermanälven ska även bidra till att vi når de krav EU ställer på Sverige genom Vattendirektivet om rena, giftfria och ekologiskt fungerande vatten.

Bullerforsen hållbar vattenkraft

Hållbar vattenkraft i Ångermanälven

Initiativet i Ångermanälven går ut på att vi kartlägger hur vi kan återskapa den naturliga miljön på bästa sätt och att praktiskt bidra till att det blir verklighet. Projektet drivs för djurlivets och naturens skull och för att få till en så modern produktion av vattenkraft som möjligt. Ett bidrag till en bättre miljö, både ur klimatsynpunkt och ur biologiskt mångfaldsperspektiv.

Projektet ska också bidra till att Sverige snabbare når de krav som EU ställer på oss genom Vattendirektivet: ett direktiv för rena, giftfria och ekologiskt fungerande vatten i hela Europa.


Bullerforsen hållbar vattenkraft

266 förslag för hållbar vattenkraft

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Älvräddarna har Telge Energi tagit fram en rapport om hur vattenkraft i Sverige kan bli mer hållbar. Rapporten visar på stora möjligheter att gynna både biologisk mångfald och lokal utveckling av vattenkraft.

Rapporten heter "Ångermanälvsprojektet - förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven" och släpptes i oktober 2015. Totalt innehåller den 266 förslag på åtgärder, varav 111 inte påverkar produktionen av vattenkraft alls.


Telge Energi återskapar biologisk mångfald

Bullerforsen

Ett av de 111 förbättringsförslagen har blivit verklighet i samarbete med Vilhelmina Model Forest. Här har vi genomfört åtgärder för att återskapa djur- och växtlivet i en torrfåra nedanför Malgomajs kraftstation i Bullerforsen. Det innebär bland annat att vi grävt och flyttat sten för att få vattnet att rinna till. Projektet är unikt – det är första gången en sådan restaurering skett i en av de stora produktionsälvarna i Sverige. 

Torvsjöån och Albloselbäcken

Det senaste uppdraget för att rädda ekosystemen och skapa nya lekplatser för fisken i älven påbörjades i oktober 2016. 

Läs mer om våra övriga initiativ för miljö och klimat.


Mer om Ångermanälvsprojektets fyra delar

Delprojekt 1: 

Förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven

Under 2015 undersökte Telge Energi mellersta Ångermanälven för att se hur det på bästa sätt går att återskapa habitat och biologisk mångfald i en kraftigt utbyggd älv. Detta projekt ska i slutändan gynna både djurlivet och en modern vattenkraftsproduktion.

Delprojektet avslutades i oktober 2015 med en rapport på totalt 266 förslag på åtgärder, där 111 av dem inte påverkar produktionen av vattenkraft. Bland Telge Energis samarbetspartners i projektet fanns Älvräddarna, Världsnaturfonden WWF, Coompanion Västernorrland, Vilhelmina Model Forest, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Västerbotten.

Delprojekt 2: 

Bullerforsen i Vilhelmina kommun

Telge Energi har försökt återskapa en naturlig livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur i en torrfåra i Bullerforsen. Det är en del av Ångermanälven i Vilhelmina kommun, cirka 900 meter nedströms vid Malgomajs kraftstation.

Vi har bland annat tagit bort barriärer och fördämningar och flyttat på sten och block. Fisk har fått tillgång till fåran och på sikt vill vi att strandzonen återställs till en miljö med mer naturlig flora och fauna. Projektledaren Micke Strömberg från Vilhelmina Model Forest har redan sett resultat då han i oktober 2016 observerat tre harrar, alternativt sikar i fåran.

Arbetet blev delvis klart tidigt under sommaren 2016 men hela grävarbetet färdigställdes i september 2016. I projektet samarbetade Telge Energi med Vilhelmina Model Forest och Världsnaturfonden WWF. För mer information vänligen kontakta Micke Strömberg från Vilhelmina Model Forest.

 Delprojekt 3:

Flottledsrestaurering av nedre delen av Torvsjöån i Åsele Kommun

Med start i oktober 2016 har vi börjat lägga ut block längs med stränderna vid nedre delen av Torvsjöån. Detta för att skapa fler ståndplatser och ett lekområde för öring, vilket vi hoppas ska leda till en naturlig livsmiljö för fisk och andra vattenlevande djur. 

Grävarbetet påbörjades i oktober 2016 och projektet väntas vara avslutat i maj/juni 2017.

I projektet samarbetar Telge Energi med Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest. 

Delprojekt 4:

Flottledsrestaurering av Albloselbäcken i Vilhelmina kommun

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest arbetar Telge Energi för att skapa ståndplatser och uppväxtmiljöer vid Albloselbäcken. Vid det nedersta strömmande partiet kommer vi att försöka skapa ett lekområde för öring. Överlag är projektets mål att skapa en bättre livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur. 

Projektet startade i oktober 2016 och beräknas vara klart i juni 2017. 

Fakta om Ångermanälven

Ångermanälven

Ångermanälven är den åttonde längsta älven i Sverige, den tredje största till ytan och levererar 17 procent av all vattenkraftsel i Sverige. Vattenkraften är viktig för balansen mellan konsumtion och produktion av el i Sverige. Samtidigt är den en energiform som är jättebra för klimatet eftersom den är fri från koldioxidutsläpp. Däremot för vattenkraften med sig utmaningar som innebär nackdelar för den biologiska mångfalden och närmiljön. Det vill vi var med och påverka i en mer hållbar riktning.

Längd: 463 km, från källan till havet. Källan finns i södra Lappland vid Kittelfjäll.

Yta: 31 860 km2

Vattenföring: 500 m3/s (vatten som mynnar i Bottenhavet i medeltal). Sedan 1940 har älven byggts ut med 44 vattenkraftverk och 44 dammar.

Energiproduktion: 17% av Sveriges samlade vattenkraftsel

Tillsammans barnsäkrar vi planeten med Krammärkt el