,

Solivind el ekonomisk förening

Solivind är en ekonomisk förening och en av Sveriges största vindkraftskooperativ med nio medlemsägda vindkraftverk och cirka 4000 medlemmar.

Föreningens mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse samt deras intresse av att köpa el som producerats på ett förnybart sätt.

Föreningen sköts av en styrelse som utser en verksamhetsförvaltare och förvaltande partner. I maj 2021 fick Telge Energi uppdraget från Solivinds styrelse att förvalta och administrera Solivind från Utellus.

Om du vill kontakta styrelsen, mejla till: solivind@telgeenergi.se

Om ditt ärende gäller förändringar av andelar, till exempel paus, flytt eller överlåtelse, kontakta Telge Energi kundservice genom att mejla till: kundservice@telgeenergi.se

Information från styrelsen

Inbjudan till informationsmöte 4 april

Välkommen att koppla upp dig till Solivinds informationsmöte som sker tisdag den 4 april kl. 17:00.

Ingen anmälan krävs för att delta. Det är bara att klicka på länken längst ner om du kan och vill delta. Om du inte kan delta så kommer presentationerna att finnas här på hemsidan efter mötet.

Program informationsmöte Solivind

Tid: tisdag den 4 april kl. 17:00-19:00
Plats: Microsoft Teams

Programinslag

  • Entelios informerar om elmarknaden
  • Ekonomi
  • Andelstorget
  • Aktuella värden på vindandelar
  • Pristak och tillfällig skatt för elproducenter
  • Timdebitering i kombination med vindandelar

Klicka här för att ansluta till mötet

Information från styrelsen - mars 2023

Här hittar du senaste informationen från styrelsen

Information om nytt medlemspris från 1 april 2023

Styrelsen har beslutat att höja medlemspriset från 35 öre till 40 öre/kWh exklusive moms (50 öre/kWh inklusive moms) från och med april 2023.

Anledningen till att priset höjs är att självkostnadspriset har ökat till följd av inflationen som medfört att föreningen fått ökade produktionskostnader. Det som ökat permanent är räntor, försäkringar, arrendekostnader med mera.

Andelstorget

Medlemmar har nu möjlighet att köpa och sälja vindandelar på Andelstorget. När en överlåtelse av andelar har registrerats av Telge Energi så skickas en bekräftelse på överlåtelsen ut via e-post. Observera att under mars månad så registreras inga överlåtelser av andelar då ny systemfunktionalitet implementeras. Inkomna signerade överlåtelseblanketter hanteras efter den 1 april och först efter registrering kommer bekräftelse att skickas ut.

Läs mer om hur det går till här: Så fungerar Andelstorget

Här hittar du en aktuell lista över medlemmar som vill sälja vindandelar

Här hittar du en aktuell lista över medlemmar som vill köpa vindandelar

Här kan du se statistik från Andelstorget

Vindandelar och timpris

Här kan du läsa mer om den nya funktionen timpris i kombination med vindandelar som innebär att du som har en timavläst anläggning från och med 1 april 2023 betalar timpris på din överskjutande el.

Här kan du läsa mer om timavläsning och timpris 

Så här funkar timprisavtal i kombination med vindandelar

Elpristillägg

Elpristillägg för februari (exkl. moms)*:

SE1: 0,61 öre/kWh

SE2: 1,05 öre/kWh

SE3: 32,79 öre/kWh

SE4: 54,01 öre/kWh

*Elpristillägget baseras på skillnaden mellan det viktade produktionspriset och inköpspriset av medlemsel i respektive elområde under aktuell månad.

Här kan du se tidigare månaders elpristillägg

Historiska elpriser och medlemsförmån Solivind

Graferna som länkas nedan visar marknadspriser och den medlemsförmån som våra andelar genererat per månad. Vi har i graferna jämfört Vattenfalls rörliga pris med Solivinds medlemspris. Som ni kan se så har medlemmar i SE3 och SE4 fått en bra medlemsförmån framför allt under perioden juni - september medan medlemmar i SE1 och SE2 har fått betala ett högre pris för medlemsel än marknadspris under samma period. Med den nya prismodellen från och med oktober 2022 så utjämnas medlemsförmånen så att den blir mer lika för alla medlemmar.

Historiska elpriser januari 2022 - februari 2023 - publicerad 9 mars 2023

Medlemsförmån privatpersoner Solivind oktober 2022-februari 2023 - publicerad 9 mars 2023

 

Produktionsstatistik och elpriser

Här uppdaterar vi löpande föreningens produktionsstatistik, produktionspriser och inköpspriser för el. Föreningens inköpspris är det pris som föreningen får köpa tillbaka inmatad medlemsel i respektive elområde.

Produktion och förbrukning medlemsel Solivind augusti 2022-februari 2023 - publicerad 9 mars 2023
Produktion Solivind t.o.m. januari 2023 - publicerad 9 mars 2023
Historisk produktion Solivind t.o.m. januari 2023

Få hjälp av vår kundservice

Vill du ha hjälp, tips eller råd?

Vindkraft - vindkraftverk

Träffa styrelsen

Solivind El Ekonomisk Förening har en professionell styrelse, bestående av medlemmar i föreningen, med kompetens och erfarenhet av att styra verksamheten på bästa sätt. Nuvarande styrelse består av följande ledamöter och suppleanter. Vill du komma i kontakt med föreningens verksamhetsförvaltare och styrelse maila till solivind@telgeenergi.se

Jan-Olof Lönnblom

Jan-Olof Lönnblom, Ordförande

Ingenjör inom telekommunikation med en MBA. Större delen av sitt yrkesliv har han spenderat på Ericsson, de senaste åren som marknadschef på olika marknader. Jan-Olof har suttit i flera olika styrelser. Han har 50 vindkraftsandelar och solel på taket.

Anders Löfstedt

Anders Löfstedt, Vice ordförande

Jag är 65 år, gift med Elisabet och har 2 killar i övre tonåren. 

Driftingenjör från KTH och verkat i elbranschen sedan jag var 19 år, både i Sverige och utomlands, i huvudsak för Vattenfall i produktionsledning. 

Har hållit på med elproduktion, eldistribution, eltransmission, fjärrvärmedrift, spot-/intradag-trading och produktions-planering/dispatching.

Staffan Appelros

Staffan Appelros

VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om politiska processer då han är aktiv politiker inom Region Skåne och ledamot i styrelsen för Universitetssjukhuset SUS. Staffan har dessutom ett förflutet som riksdagsledamot.

Kalle Wahlstrand

Kalle Wahlstrand

Civilingenjör, maskinteknik. Har haft anställning i olika positioner i stora och medelstora företag främst inom produktutveckling, men även inköp och företagsledning. I dag pensionär.

Medlem i föreningen med 260 andelar och engagerad i hur föreningen sköts genom ett antal motioner de senaste åren.

På taket på bostaden finns i dag solpaneler. Kör elbil sedan 2016.

Stefan Sundelius

Stefan Sundelius, Verksamhetsförvaltare

Verksamhetsförvaltare för Solivind och anställd på Telge Energi sedan 2002. Han har lång erfarenhet av vindföreningar då han även var med och startade upp Telge Energi vind samt är verksamhetsförvaltare.

Som verksamhetsförvaltare är han adjungerad i Solivinds styrelse. Detta innebär yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Bor i bostadsrättslägenhet i Kallhäll. Förbrukar 2500 kWh per år.