Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Så fungerar den nordiska elbörsen Nord Pool

I princip all handel med el inom Norden sker på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Det är priserna som råder på elbörsen, även kallat spotpriser, som ligger till grund för priset på alla rörliga elavtal. Här förklarar vi mer om hur handeln på Nord Pool fungerar.

Elbörsen – vad är det?

En elbörs är en marknadsplats för köpare och säljare av el i större skala. Syftet med elbörsen är att underlätta handel med el för såväl säljare som köpare samtidigt som den gynnar en sund konkurrens. Den stora börsmarknaden för el i Norden brukar kallas den nordiska elbörsen och går under namnet Nord Pool. I Sverige säljs omkring 90% av landets årliga elproduktion via Nord Pool.

Så fungerar elhandeln på Nord Pool

Nord Pool ägs av börsoperatören Euronext tillsammans med systemoperatörerna i Norden och Baltikum. På Nord Pool säljer elproducenterna sin el till den som vill köpa. Merparten av elen säljs till elhandelsbolag, men även företag och privatpersoner har möjlighet att både köpa och sälja el här. 

Handeln som äger rum på Nord Pool är en så kallad fysisk elhandel. Det innebär att man köper och säljer el som faktiskt ska produceras och förbrukas. Säljare och köpare lägger bud på hur mycket el som ska produceras respektive förbrukas under varje timme för nästkommande dygn. Priset räknas ut baserat på utbud och efterfrågan för varje timme. Varje timme får därmed ett unikt pris. Dessa timpriser, även kallade spotpriser, handlas på Nord Pools dagen-föremarknad, och ligger till grund för elpriset i alla rörliga elavtal.

Eftersom det är svårt att veta exakt hur mycket el som kommer att produceras respektive förbrukas redan dagen innan så har Nord Pool även en så kallad intradagmarknad. Här kan elproducenter och förbrukare (elhandlare, industrier mm) justera mängden el de säljer och köper varje timme. På intradagmarknaden kan handeln ske fram till timmen innan den ska produceras/förbrukas.

Eftersom priset på den fysiska elbörsen är så oförutsägbart och beroende av kortsiktiga faktorer såsom väder och vind, så har såväl industrier, större företag och elhandlare behov av att säkra upp priset på el. Ett stort företag måste exempelvis veta vad elkostanden kommer att vara det kommande året för att kunna budgetera. Sådan säkring av elpriset görs på en finansiell elmarknad, där man handlar terminskontrakt på el. Terminskontrakten avser en viss mängd el, till ett visst pris, för en viss period. Man kan handla terminskontrakt på el för så långt som 10 år fram i tiden. Den finansiella terminshandeln av el sker på en annan börs än Nord Pool, nämligen Nasdaq Commodities.

Varifrån kommer elen på Nord Pool?

Elen som säljs på elbörsen Nord Pool produceras huvudsakligen i det område där den levereras, men även import av el förekommer. När ett land har överskott på el kan denna exporteras till grannländerna. Skulle det råda brist på el kan man i stället importera el. Det är till exempel inte ovanligt att import till Sverige sker från Frankrike, Estland, Tyskland och Belgien, för att nämna några exempel. Sverige är dessutom indelat i flera elområden. De olika elområdena har olika spotpris varje timme, vars skillnad beror på hur svårt det är att överföra el mellan elområdena just den timmen.

Elens ursprung

Det är omöjligt att veta exakt vilket ursprung elen man handlar på Nord Pool har. Elen kan komma från förnybara källor som sol- vind eller vattenkraft men den kan också komma från kärn- eller kolkraft. Det går därför inte att veta att just den el du får i ditt eluttag kommer från en viss produktionskälla. Men, när du tecknar ett elavtal med förnybar el hos oss på Telge Energi garanterar vi alltid att vi köper in lika mycket förnybar el som du förbrukar varje månad. Detta kan vi garantera genom så kallade ursprungsgarantier. Du kan läsa mer om ursprungsgarantier på Energimarknadsinspektionens hemsida.


Läs mer om spotpris