Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Nyhet

Sveriges elbehov 2045 - Del 1

Publicerad: 2023-06-19

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som säger att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. I en serie om två delar kommer vi därför titta på Sveriges elbehov fram till 2045. I denna första del tittar vi på hur elbehovet kommer att se ut de kommande åren, medan vi i del två kommer att fokusera på hur vi tillsammans kan hitta lösningar för att möta den ökade efterfrågan på el och även använda den smartare.

Elbehovet kommer öka

Sveriges elbehov väntas mer än fördubblas fram till 2045 Den största ökningen kommer att ske i de norra delarna till följd av elektrifieringen av järn- och stålindustrin och produktion av framför allt kol utan stål, konstgödsel och batteritillverkning. Detta gör att norra och södra Sverige förväntas ha i princip lika stor efterfrågan på el år 2045.

Vi blir också fler och fler som använder el för bostäder, transport och mat. Det gör att vi måste kunna försörja växande städer med kraftigt ökad elanvändning, inklusive laddning av elfordon och anslutning av solcellsanläggningar.

Återinvesteringar i elproduktionen

Samtidigt som elbehovet ökar kommer majoriteten av Sveriges elproduktionsanläggningar ha uppnått sin tekniska livslängd innan 2045 – de är helt enkelt för gamla för fortsatt drift. Därför är behovet av återinvesteringar i elproduktionen stort.

Teknisk livslängd för elproduktionsanläggningar:

  • Vindkraft – 25 år
  • Kraftvärme – 30 år
  • Vattenkraft – 60 år
  • Kärnkraft – 60 år

Belastningen på elnätet

I framtiden kommer vi även att belasta elnätet på ett helt annat sätt än vi gör i dag. Effektbehovet, alltså den mängd el som maximalt kan levereras i elnätet vid en viss tidpunkt, beräknas öka från 25 till 40 GW under den mest ansträngda timmen. En stor anledning till denna ökning är omställningen som industrin behöver göra för att nå klimatmålen men även de nya elintensiva industrier som nu växer fram.

Det svenska elnätet är också gammalt vilket gör att stora investeringar skulle krävas enbart för att upprätthålla dagens nivå. Samtidigt står vi inför en omfattande elektrifiering av samhället som innebär att vårt elbehov kommer öka ytterligare. För att kunna fortsätta transportera elen dit den behövs krävs därför både utbyggnad och förbättring av elnätet.