Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Nyhet

Sveriges elbehov 2045 - Del 2

Publicerad: 2023-08-29

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som säger att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. I en serie om två delar kommer vi därför titta på Sveriges elbehov fram till 2045. I den första delen tittade vi på hur elbehovet kommer att se ut de kommande åren, medan vi i denna del två kommer att fokusera på vad som kommer att krävas för att möta den ökade efterfrågan på el.

Hur ser vägen framåt ut?

Att begränsa klimatförändringarna är betydligt billigare än att inte göra det. Sveriges mål är att bli klimatneutralt till 2045, men om vi ska kunna nå dit och samtidigt stärka vår konkurrenskraft som industrination, ha god välfärd samt värma hus, köra bilar och få rimliga elräkningar behövs en rad viktiga åtgärder.

Investeringar i elnätet

Framtidens ökande elbehov kommer kräva stora ekonomiska satsningar på både elproduktion och elnät. Enligt Energiföretagen uppgår de investeringar som kommer behövas i elnätet till ungefär 400 miljarder kronor fram till 2030 och 1 000 miljarder kronor fram till 2045. Detta inkluderar befintliga investeringsplaner från bland annat Svenska Kraftnät på 170 miljarder kronor.

Snabbare tillståndsprocesser

Energiföretagen menar också att långa och oförutsägbara tillståndsprocesser är ett av de främsta hindren för en fortsatt elektrifiering av samhället. Tillsammans med regeringen vill man därför halvera tiden för tillståndsprocesser för elnät för att på så vis kunna skynda på utbyggnaden av nätet.

Mer arbetskraft

För att kunna genomföra nödvändiga investeringar i elproduktion och elnät kommer det dessutom behövas ett stort tillskott av ny arbetskraft. Totalt beräknas cirka 8 000 tekniker och ingenjörer behöva rekryteras under de kommande tre åren. För att lyckas rekrytera så många nya medarbetare måste myndigheter säkerställa att det finns ett tillräckligt stort utbud av branschrelaterade utbildningar och att de görs tillräckligt attraktiva.

Positiva trender

Som tur är finns det redan en hel del positiva trender på elmarknaden som kommer hjälpa oss på vägen mot att bli klimatneutrala. Många företag agerar nu för att snabba på omställningen, lagstiftning tillkommer som driver utvecklingen i rätt riktning och EU har frågan högt prioriterad. Privatpersoner visar också på en stark vilja att försöka minska sin elanvändning vilket bevisades under hösten och vintern 2022 då Sveriges hushåll sammanlagt minskade sin förbrukning med hela 10%!  

Men för att elen ska räcka till även framöver måste Europa och Sverige fortsätta arbeta aktivt med energieffektiviseringen. För energibranschen innebär det att fortsatt tillhandahålla information och rådgivning för att kunna hjälpa både företag och privatpersoner att minska sin elanvändning ytterligare.

Läs hela rapporten här: Sveriges elbehov 2045