Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Hållbar vattenkraft gynnar djur och natur

Vattenkraften är idag en av våra viktigaste förnybara energikällor, men den är inte helt oproblematisk. Hela landskap har förstörts under flera decenniers massiv utbyggnad av älvarna i norra Sverige.

Vi tar ansvar för hållbar vattenkraft genom olika projekt. Ett konkret exempel är att vi tillsammans med Älvräddarna restaurerat 2,5 km vid Korvtjärn och att utloppet till Ångermanälven nu liknar en å igen. Och att vi byggt 15 lekområden för öring. Vi vill visa att det med enkla medel går att återskapa naturliga miljöer för djur och natur och på så sätt öka den biologiska mångfalden även i reglerade älvar.

Sedan 2019 har vi en Hållbarhetsfond där organisationer kan söka medel för projket för hållbar vattenkraft, genom vilken vi restaurerat Laxbäcken i Ångermanälven.

Snabba fakta om projekten i Ångermanälven

Resultat

Alla åtta planerade delprojekt är genomförda med bättre resultat än förväntat. Sedan 2015 har vi arbetat tillsammans med Vilhelmina Model Forest och Världsnaturfonden WWF för att återskapa den naturliga livsmiljön för djurlivet i Ångermanälven. Genom att bland annat förbereda nya lekplatser för fiskar och ta bort fördämningar har vi minskat den negativa påverkan från vattenkraften. Rent konkret har vi lyft på stenar och block och tagit bort barriärer och fördämningar i Bullerforsen för att fiskarna ska få leva ett bättre liv.

Rapporter

Telge Energi har tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Älvräddarna tagit fram en rapport med 266 förslag på åtgärderför att göra vattenkraften mer hållbar. Flera av dessa har nu genomförts och rapporten möjliggör för fortsatt arbete med åtgärder. Även en rapport från Fjällsjöälventogs fram och släpptes i oktober 2018. Rapporterna har spelat stor roll i påverkansarbetet för hållbar vattenkraft.

Fakta

Initiativet och projekten är fokuserade till den hårt reglerade Ångermanälven. Åtta delprojekt har genomfört fram till 2020. Initiativet är unikt – det är första gången restaurering av denna typ skett i en av de stora produktionsälvarna i Sverige. I slutet av 2019 startade Telge Energi en egen miljöfond för att kunna satsa mer på åtgärder för hållbar energiproduktion och ett hållbart energisystem.

Biologisk mångfald i Ångermanälven

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Vilhelmina Model Forest och Älvräddarna med flera har vi genomfört konkreta insatser i den hårt reglerade Ångermanälven. Projekten syftar till att gynna både djur och natur och visa på att det med enkla medel går att bedriva en seriös vattenkraftsproduktion med liten påverkan på djurliv och bebyggelse.

Vi har kartlagt och återskapat den naturliga miljön för fisk och andra djur som är beroende av ett ständigt flöde i våra älvar och forsar. Projekten bidrar även till att Sverige snabbare når de krav som EU via Vattendirektivet ska uppfylla: ett direktiv för rena, giftfria och ekologiskt fungerande vatten i hela Europa.

Åtgärder för hållbar vattenkraft

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi tagit fram en rapport om hur vattenkraft i Sverige kan bli mer hållbar. Rapporten visar på stora möjligheter att gynna både biologisk mångfald och lokal utveckling av vattenkraft. Rapporten heter "Ångermanälvsprojektet - förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven" och släpptes 2015. Totalt innehåller den 266 förslag på åtgärder, varav 111 inte påverkar produktionen av vattenkraft alls. 2018 togs även en rapport om Fjällsjöälven fram.

Eftersom kraftstationsägarna inte har engagerat sig i frågan så har vi och våra partners genomfört flera åtgärder med egna resurser, just för att visa hur liten kraftansträngning som krävs för att göra stor skillnad.

Unikt vattenkraftsprojekt

Flera av de förbättringsförslag som rapporten från 2015 visar på har blivit verklighet. Tillsammans med våra partners har vi genomfört åtgärder för att återskapa djur- och växtliv i Bullerforsen, Torvsjöån, Albloselbäcken. Det innebär bland annat att vi har lyft på stenar och block och tagit bort barriärer och fördämningar i Bullerforsen, placerat lekgrus och ordnat nya lekplatser för fiskar som öring och harr. Ca 2,5 km har restaurerats vid Korvtjärn och utloppet till Ångermanälven nu liknar en å igen. Och vi har sett till att 15 lekområden för öring har byggts. Du kan läsa mer om alla delprojekten genom att klicka på "Mer om Ångermanälvsprojektets delar" här nedan. 

Initiativet är unikt – det är första gången insatser och restaurering skett i en av de stora produktionsälvarna i Sverige. Projektet varit en succé med fisk och andra djur som återvänder till vattendragen. 

Laddningsikon
Laddningsikon