Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Personuppgifter hos Telge Energi

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi alltid hanterar dina uppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet och att du har kontroll över vilken information vi har om dig. På den här sidan kan du därför läsa om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personliga uppgifter.

Våra vägledande principer för vårt arbete kring dataskydd är enkla; vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför och behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen. Genom att använda Telge Energis tjänster och kommunikationsvägar, accepterar du att vi hanterar dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är allt som kan identifiera dig. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, telefonnummer eller IP-adress. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Varför samlar vi in personuppgifter? 

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna vidta olika åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla de avtal vi har ingått med dig. Personuppgifterna kan också behövas för att vi ska kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster eller att marknadsföra dessa till dig. Det gör det också möjligt för oss att förse dig med så bra erbjudanden som möjligt och säkerställa en bra serviceupplevelse.

Ibland kan personuppgifterna ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra instanser för olika åtgärder. Det gäller exempelvis när det rör sig om områden som bokföring eller redovisning.

Vem ansvarar för personuppgifterna?

När vi som bolag hanterar dina personuppgifter är vi personuppgiftsansvarig för dem. Det innebär att vår styrelse har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Hur skyddas dina personuppgifter? 

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och utifrån dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ställer höga krav på säkerheten för personuppgifter och när det handlar om personuppgifter som är känsliga eller särskilt skyddsvärda så är kraven extra höga. Exempel på känsliga personuppgifter kan vara uppgifter om hälsa, modersmål eller religiös tillhörighet.
Vi behandlar inte uppgifter om ditt personnummer, utom i de få fall där detta är nödvändigt för att vi säkert ska kunna identifiera dig. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter om dig, och andra skyddsvärda uppgifter (till exempel uppgifter som rör din ekonomi) behandlas bara när de behövs för särskilda ändamål (till exempel för att ge dig kredit). Vi är restriktiva med att låta någon annan sköta vår behandling av personuppgifter. Vi behandlar inte heller dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ändamålet med insamlingen av dessa uppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi? 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, vår hemsida, sociala medier eller använder någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Dessa personuppgifter kan bestå av: person- och kontaktinformation, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer eller platsinformation. Denna information samlas bland annat in för att kunna bekräfta din identitet och verifiera dina person-, kontakt- och leveransuppgifter.

Ibland genomför vi analyser och kundundersökningar för att förbättra våra tjänster och din kundupplevelse. Då kan vi exempelvis samla in information som rör din elförbrukning i syfte att kunna förse dig med relevant information och erbjudanden.

Utlämning av personuppgifter till tredje part 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan exempelvis röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, domstolar eller myndigheter. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran, alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Telge Energi berättigat intresse. Telge Energi förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarig, med Telge Energi gemensamt personuppgiftsansvarig eller Telge Energis personuppgiftsbiträde.

Vilken rättslig grund finns för vår behandling av personuppgifter?

I vissa fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke. Det gäller till exempel när detta är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för Telge Energis berättigande intresse som får anses väga tyngre. I andra fall inhämtar vi di tt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Samtycket kan när som helst återkallas av dig, men detta påverkar inte lagligheten av den behandling vi redan gjort av dina personuppgifter innan samtycket återkallades.

Var behandlar vi dina uppgifter? 

Telge Energi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU-/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss. Om vi kommer behandla dina personuppgifter utanför EU/ESS så berättar vi det för dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Som kund till Telge Energi kommer vi att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas i enlighet med tiden som krävs för att vi ska kunna ge dig som kund en optimal upplevelse samt enligt gällande lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Vad har du för rättigheter? 

Registerutdrag

Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar genom ett så kallat registerutdrag. Du behöver legitimera dig när du begär ett registerutdrag. Det krävs för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Här kan du läsa mer om registerutdrag och hur du går till väga för att begära ut information: Begär registerutdrag över personuppgifter 

Rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. På Mina sidor kan du ändra vissa uppgifter direkt.

Rätt att bli raderad 

Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlats in för eller om du anser att de behandlats på ett olagligt sätt. Vi kan neka din begäran om det föreligger ett lagstadgat krav på att vi ska lagra dessa personuppgifter, med hänvisning till exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Det betyder att personuppgifterna bara får behandlas för vissa avgränsande syften. Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Telge Energi som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataporta bilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal alternativt baseras på samtycke.

Cookies 

På vår webbplats används cookies eller liknande spårningsteknik och användningen regleras i lagen om elektronisk kommunikation. Kakor är små textfiler som lagras på din dator. Filerna lagras antingen tillfälligt, under en förutbestämd tid eller raderas när du stänger din webbläsare. Syftet med denna lagring är att vi ska kunna leverera en skräddarsydd kundupplevelse online. Utöver våra tjänster ingår analys, statistik och marknadsföring. När du besöker telgeenergi.se frågar vi efter ditt samtycke till att cookies används.

Läs mer om hur vi använder cookies

Personuppgifter i sociala medier och på vår webbplats 

Vi använder sociala medier som informations- och marknadsföringskanal för bolagets produkter och tjänster. Vår närvaro i sociala medier består av konton som representerar Telge Energi. Dessa konton administreras under kontorstid.

Tänk på följande när du interagerar med våra sociala mediekanaler:

  • Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss överförs information och personuppgifter till tredje part (företaget eller organisationen som driver det sociala mediet, till exempel Facebook, Instagram, LinkedIN eller TikTok). Informationen kan även bli tillgänglig utanför EU/ESS. Du ska därför aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier, till exempel personnummer eller kontaktuppgifter till dig själv eller någon annan.
  • Om du har skickat känslig information till oss via sociala medier kommer vi att föra över konversationen till vår kundtjänst som kommer att följa upp ärendet via e-post i stället, och sedan radera det ursprungliga meddelandet från våra sociala kanaler.
  • Om integritetskänsliga eller andra känsliga uppgifter förekommer på våra inlägg eller i publika inlägg som görs på våra sidor av privata användare eller andra sidor i våra sociala medier tar vi bort dem. Vi tar även bort inlägg som antingen kränker enskildas personliga integritet och/eller som omfattas av sekretess eller som innebär spridning av personuppgifter om tredje person.
  • Publika inlägg på våra sidor eller kommentarer på våra inlägg kan komma att användas av tredje part. Detta är något vi tyvärr inte har möjlighet att påverka eller kontrollera.

Klagomål 

Om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på tel. 010-810 99 00 eller mejla oss på kundservice@telgeenergi.se.
Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du vårt dataskyddsombud via kontaktformulär (Telge Energi är en del av Fortum).

Om du fortfarande inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök www.imy.se (Integritetsskyddsmyndigheten IMY) för mer information om hur du går till väga.

Ansöka om anställning och anställda

I samband med jobbansökan hanteras dina personuppgifter hos oss, detta för att vi ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten.