Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Ytterligare ekonomisk ersättning

Utöver det vi betalar dig när du säljer din överskottsel till oss har du även rätt till ekonomisk ersättning från skatteverket och från ditt nätbolag.

Skattereduktion för levererad el 

Som mikroproducent har du rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Detta gäller dig som har en fastighet med en huvudsäkring på maximalt 100 A. Ersättningen ges i form av att inkomstskatten minskas 1 gång per år med aktuellt belopp. Det är elnätsbolagen som lämnar kontrolluppgift på antalet kWh överskottsel till skatteverket. Det är sedan färdigtryckt i din inkomstdeklaration.

Ersättning för nätnytta

Som mikroproducent får du även ersättning av ditt nätbolag för så kallad nätnytta. När du matar in din överskottsel till elnätet minskar nämligen nätbolagets kostnad, detta tack vare att förlusterna i nätet blir mindre och att det kan vara möjligt att utnyttja kapaciteten på ett mer effektivt sätt när elen produceras närmare användaren.

Ersättningen för nätnytta betalas ut automatiskt av nätföretaget och storleken på ersättningen avgörs av elnätsföretagets minskade kostnader. Kontakta ditt nätbolag om du vill veta vilken ersättningsnivå som gäller där just du bor.

Du hittar ännu mer information om vilka skatteregler som gäller för mikroproducenter på skatteverkets hemsida.

Ursprungsgarantier och elcertifikat 

Alla som har solceller har rätt till något som heter elcertifikat och ursprungsgarantier. Elcertifikat är ett stödsystem från staten till producenter av förnybar el. Ursprungsgarantier finns för att garantera ursprunget på el. Både elcertifikat och ursprungsgarantier kan säljas vidare till elbolag som på så sätt kan garantera ursprunget på elen som säljs till kunderna. För varje producerad megawattimme (MWh) kan en producent få ett elcertifikat respektive en ursprungsgaranti från staten. 

Elcertifikatsystemet kommer avvecklas 2035 och därför sker endast tilldelning av elcertifikat för anläggningar som togs i drift före 2021.

Du måste själv ansöka om tilldelning

För att få tilldelning krävs det att du som äger solcellerna gör en ansökan hos Energimyndigheten. Elcertifikat och ursprungsgarantier utfärdas sedan den 15:e varje månad till ett så kallat Cesarkonto och baseras på föregående månads försäljning av överskottsel. Årsavgiften gällande cesarkonto är 200 kr för elcertifikat (infördes 2021) och 200 kr för ursprungsgarantier (infördes 2024). Avgifterna gör att det inte är lönsamt för alla med solceller att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier. 

Om du tjänar på att sälja ursprungsgarantier eller inte beror på hur mycket du producerar och vad du får för ersättning. Hos oss på Telge Energi får du 10 kr per ursprungsgaranti. Detta motsvarar 1000 kWh såld överskottsel. Om du till exempel säljer 10 000 kWh överskottsel per år skulle det innbära att du får totalt 100 kr för dina ursprungsgarantier. I det scenariot lönar det sig alltså inte att sälja ursprungsgarantier.