Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Na stan torrlagda forsen strax innan A ngermana lven 3525x881
Pressmeddelande

Unikt återställningsarbete ger nytt liv åt Ångermanälven

Publicerad: 2017-10-24

I ett unikt samarbete med Världsnaturfonden WWF inleder Telge Energi nästa fas i arbetet med att återskapa livsmiljöerna utmed den hårt reglerade Ångermanälven. Det är nedanför Malgomajs kraftstation som en torrlagd älvfåra har öppnats upp för att återskapa livsmiljöer för att attrahera nya lekplatser för bland annat öring och harr.

Projektet är unikt då det med största sannolikhet är första gången som en restaurering sker i syfte att återskapa vattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer i någon av de kraftigt utbyggda norrlandsälvarna. Projektet tog sin början 2016 och har fortsatt under 2017 då delar av Bullerforsen breddats och gjorts djupare. Bullerforsen har nu strömmande bäckar med låga fallhöjder och naturlig botten. Tre nya rastplatser har också byggts, samt broar för att kunna ta sig över vattendragen både för markägare och besökare. Projektet ses som en lyckträff av samtliga involverade och har levererat över förväntan. Projektledaren Mikael Strömberg från Vilhelmina Model Forest har redan observerat både harr och sik i fåran.

Torvsjöån i Åsele kommun är ett annat projekt som parterna tagit sig an. Här handlar det om en flottledsrestaurering av nedre delen av Torvsjöån vilket inneburit grävning, flytt av stenblock samt placering av lekgrus för att attrahera nya lekplatser för öring och harr. Sträckan som restaurerats är ca 2,5 km från Korvtjärn ned till utloppet vid Ångermanälven. Skillnaden är stor mot hur det såg ut innan. Med femton nya lekplatser för öring och med hopp om att få upp beståndet i området, liknar området nu alltmer den ursprungliga ån. Projektet kommer att följas upp sommaren 2018. Ett liknande projekt har även avslutats i Albloselbäcken i Vilhelmina kommun. Med en sträcka på ca 350 meter som restaurerats och skapat fem reproduktions områden för öring med lyckat resultat. Uppföljning väntas även där ske sommaren 2018.

Kommande steg i det fortsatta samarbetsprojektet är att titta på nya förslag för insatser i Fjällsjöälven. En första bedömning pågår och en inventering görs i ett stort område från Borgafjäll till Inforsen.

Fakta

  • Telge Energi inledde samarbetet med Världsnaturfonden WWF år 2013 och har under åren genomfört flera gemensamma projekt kring förnybar energi på naturens villkor och hållbar vattenkraft. Läs mer
  • I oktober 2015 publicerades den gemensamma rapporten: Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven. Den innehåller 266 st konkreta åtgärdsförslag, varav 111 st inte påverkar kraftproduktionen alls. Läs mer
  • Flera av åtgärdsförslagen i rapporten blir nu verklighet. När dammen Malgomaj byggdes sänktes vattnet avsevärt och stora delar torrlades. När Malgomajs kraftverk tillkom sänktes vattennivån ytterligare och fåran torrlades helt som följd. Projektet syftar till att återställa den naturliga livsmiljön för fisk och andra vattenlevande organismer. Finansieras av Telge Energi.

För mer information:

Jonna Holmgren, presskontakt Telge Energi
Telefon pressjour: 0721-90 58 05
E-post: Jonna@massivpr.se

Mikael Strömberg, Vilhelmina Model Forest
Telefon: 070-259 75 24
E-post: micke.stromberg@vilhelmina.ac

Mattias de Woul, expert sötvatten, Världsnaturfonden WWF
Telefon: 070-687 10 74
E-post: Mattias.dewoul@wwf.se