,
Ångermanälven

Hållbar vattenkraft gynnar djur och natur

Vattenkraften är idag en av våra viktigaste förnybara energikällor, men den är inte helt oproblematisk. Hela landskap har förstörts under flera decenniers massiv utbyggnad av älvarna i norra Sverige.

Vi tar ansvar för hållbar vattenkraft genom olika projekt. Ett konkret exempel är att vi tillsammans med Älvräddarna restaurerat 2,5 km vid Korvtjärn och att utloppet till Ångermanälven nu liknar en å igen. Och att vi byggt 15 lekområden för öring. Vi vill visa att det med enkla medel går att återskapa naturliga miljöer för djur och natur och på så sätt öka den biologiska mångfalden även i reglerade älvar.

Vågor i vattnet

 

Sedan 2019 har vi en Hållbarhetsfond där organisationer kan söka medel för projket för hållbar vattenkraft, genom vilken vi restaurerat Laxbäcken i Ångermanälven.

Snabba fakta om projekten i Ångermanälven

  • Resultat

    Alla åtta planerade delprojekt är genomförda med bättre resultat än förväntat. Sedan 2015 har vi arbetat tillsammans med Vilhelmina Model Forest och Världsnaturfonden WWF för att återskapa den naturliga livsmiljön för djurlivet i Ångermanälven. Genom att bland annat förbereda nya lekplatser för fiskar och ta bort fördämningar har vi minskat den negativa påverkan från vattenkraften. Rent konkret har vi lyft på stenar och block och tagit bort barriärer och fördämningar i Bullerforsen för att fiskarna ska få leva ett bättre liv.
  • Rapporter

    Telge Energi har tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Älvräddarna tagit fram en rapport med 266 förslag på åtgärderför att göra vattenkraften mer hållbar. Flera av dessa har nu genomförts och rapporten möjliggör för fortsatt arbete med åtgärder. Även en rapport från Fjällsjöälventogs fram och släpptes i oktober 2018. Rapporterna har spelat stor roll i påverkansarbetet för hållbar vattenkraft.
  • Fakta

    Initiativet och projekten är fokuserade till den hårt reglerade Ångermanälven. Åtta delprojekt har genomfört fram till 2020. Initiativet är unikt – det är första gången restaurering av denna typ skett i en av de stora produktionsälvarna i Sverige. I slutet av 2019 startade Telge Energi en egen miljöfond för att kunna satsa mer på åtgärder för hållbar energiproduktion och ett hållbart energisystem.

Biologisk mångfald i Ångermanälven

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Vilhelmina Model Forest och Älvräddarna med flera har vi genomfört konkreta insatser i den hårt reglerade Ångermanälven. Projekten syftar till att gynna både djur och natur och visa på att det med enkla medel går att bedriva en seriös vattenkraftsproduktion med liten påverkan på djurliv och bebyggelse.

Vi har kartlagt och återskapat den naturliga miljön för fisk och andra djur som är beroende av ett ständigt flöde i våra älvar och forsar. Projekten bidrar även till att Sverige snabbare når de krav som EU via Vattendirektivet ska uppfylla: ett direktiv för rena, giftfria och ekologiskt fungerande vatten i hela Europa.

Åtgärder för hållbar vattenkraft

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi tagit fram en rapport om hur vattenkraft i Sverige kan bli mer hållbar. Rapporten visar på stora möjligheter att gynna både biologisk mångfald och lokal utveckling av vattenkraft. Rapporten heter "Ångermanälvsprojektet - förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven" och släpptes 2015. Totalt innehåller den 266 förslag på åtgärder, varav 111 inte påverkar produktionen av vattenkraft alls. 2018 togs även en rapport om Fjällsjöälven fram.

Eftersom kraftstationsägarna inte har engagerat sig i frågan så har vi och våra partners genomfört flera åtgärder med egna resurser, just för att visa hur liten kraftansträngning som krävs för att göra stor skillnad.

Unikt vattenkraftsprojekt

Flera av de förbättringsförslag som rapporten från 2015 visar på har blivit verklighet. Tillsammans med våra partners har vi genomfört åtgärder för att återskapa djur- och växtliv i Bullerforsen, Torvsjöån, Albloselbäcken. Det innebär bland annat att vi har lyft på stenar och block och tagit bort barriärer och fördämningar i Bullerforsen, placerat lekgrus och ordnat nya lekplatser för fiskar som öring och harr. Ca 2,5 km har restaurerats vid Korvtjärn och utloppet till Ångermanälven nu liknar en å igen. Och vi har sett till att 15 lekområden för öring har byggts. Du kan läsa mer om alla delprojekten genom att klicka på "Mer om Ångermanälvsprojektets delar" här nedan. 

Initiativet är unikt – det är första gången insatser och restaurering skett i en av de stora produktionsälvarna i Sverige. Projektet varit en succé med fisk och andra djur som återvänder till vattendragen. 

Läs mer om våra övriga initiativ för miljö och klimat.

 

Delprojekt 1: 

266 förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven

Under 2015 undersökte Telge Energi mellersta Ångermanälven för att se hur det på bästa sätt går att återskapa habitat och biologisk mångfald i en kraftigt utbyggd älv. Detta projekt ska i slutändan gynna både djurlivet och en modern vattenkraftsproduktion.

Delprojektet avslutades i oktober 2015 med en rapport på totalt 266 förslag på åtgärder, där 111 av dem inte påverkar produktionen av vattenkraft. Bland Telge Energis samarbetspartners i projektet fanns Älvräddarna, Världsnaturfonden WWF, Coompanion Västernorrland, Vilhelmina Model Forest, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Västerbotten.

Delprojekt 2: 

Bullerforsen i Vilhelmina kommun

Telge Energi har försökt återskapa en naturlig livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur i en torrfåra i Bullerforsen. Det är en del av Ångermanälven i Vilhelmina kommun, cirka 900 meter nedströms vid Malgomajs kraftstation.

Vi har bland annat tagit bort barriärer och fördämningar och flyttat på sten och block. Fisk har fått tillgång till fåran och på sikt vill vi att strandzonen återställs till en miljö med mer naturlig flora och fauna. Projektledaren Micke Strömberg från Vilhelmina Model Forest har redan sett resultat då han i oktober 2016 observerat tre harrar, alternativt sikar i fåran.

Arbetet blev delvis klart tidigt under sommaren 2016 men hela grävarbetet färdigställdes i september 2016. I projektet samarbetade Telge Energi med Vilhelmina Model Forest och Världsnaturfonden WWF. 

Arbetet har fortsatt och delar av Bullerforsen har breddats och gjorts djupare. Bullerforsen har strömmande bäckar med låga fallhöjder och naturlig botten. I och med låg fallhöjd kan delar bli torrlagda då och då, men även under vinterhalvåret har nu vattnet strömmat fritt, ett naturligt flöde året om. Det som också är nytt är att det under vår och sommar 2017 har byggts tre rastplatser vid Bullerforsen. Det har även byggts tre broar så det går att ta sig över vattendragen. Broarna är byggda för både markägare och besökare. Två stycken av broarna är finansierade av Telge Energi och WWF. En av rastplatserna är finansierade av Telge Energi och WWF. Grävningen är dessutom färdig med ett lysande resultat.

 Delprojekt 3:

Flottledsrestaurering av nedre delen av Torvsjöån i Åsele Kommun

Flottledsrestaureringen nedre delen av Torvsjöån började i oktober 2016 och har inneburit en grävning, flytt av stenblock, placering av lekgrus och nya lekplatser för öring och harr.

Sträckan som restaurerats är ca 2,5 km Korvtjärn ned till utloppet till Ångermanälvenoch liknar nu en å. Det är stor skillnad mot hur det såg ut innan och 15 lekområden för öring har byggts. Detta ger området stora möjligheter för att reproduktionen av öring ska öka. Här har det redan under arbetets gång observerats stora öringar vid områden där öring tidigare inte funnits.

I projektet samarbetar Telge Energi med Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest. 

Delprojekt 4:

Flottledsrestaurering av Albloselbäcken i Vilhelmina kommun

Med start i oktober 2016 började vi lägga ut block längs med stränderna vid nedre delen av Albloselbäcken. Grävning, flytt av stenblock, placering av lekgrus och fem nya lekplatser för öring och harr har skapats.

Grävarbetet påbörjades i oktober 2016 och projektet blev klart 2017. Sträckan som restaurerats är ca 350 meter. Vi hoppas arbetet ska leda till en naturlig livsmiljö för fisk och andra vattenlevande djur. I projektet samarbetar Telge Energi med Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest. 

Delprojekt 5: 

Inventering och rapport Fjällsjöälven

En viktig del i de projekt som genomförs i Ångermanälven är inventering. Under 2018 släpptes den fjärde av fyra delrapporter som kartlägger Ångermanälven.  

Utredningen handlar om biflödet Fjällsjöälven som mynnar i Ångermanälven strax norr om Näsåker. Källområdena ligger Jämtlands och Lapplands fjällvärld. Fokuser i rapporten är miljöförbättrande åtgärder för att återskapa fria vandringsvägar och reproduktionsområden för fisk i hela biflödet, coh även åtgärder för mer livskraftiga bestånd av hotade vattenanknutna arter som flodkräfta, flodpärlmussla och klådris. Här kan du läsa Fjällsjöälvsrapporten i sin helhet.

Delprojekt 6: 

Restaurering av Laxbäcken

En fem kilometer lång sträcka av Laxbäcken har under 2019 restaurerats. Sträckan har hög fallhöjd på 100 meter och bitvis höga vattenflöden. Nu har vi öppnat upp två torrlagda fåror, skapat lekplatser och återfört större block. Den laxtrappa som byggdes 1961 har tyvärr inte fungerat enligt plan och en ny fiskväg ska byggas inom kort.

Förhoppningen är att restaureringen av Laxbäcken ska ger förutsättningar för ökat öring- och harrbestånd.

Delprojekt 7:

Trollkäringbäcken är redo för vårfloden

Vårfloden strömmar äntligen genom de tidigare torrlagda älvfårorna. För att leda stora mängder vatten har utloppet från viken justerats. Under sommaren 2019 har block placerats vid utloppet av Trollkärringbäcken för att leda vattnet in i de angränsande fårorna och en fördjupning vid inloppet till dem har även gjorts för att få vattnet att flöda.

Fördjupningen av inloppet i fårorna var utmanande. Men trots detta så har vi förhoppningen att den fördjupning som gjordes ska förbättra vattenflödet till de öppnade fårorna på ett positivt sätt.

Delprojekt 8:

Restaurering av Mesjöbäcken

Under sommaren 2019 restaurerades två kilometer av Mesjöbäcken och förhoppningen är att öring ska hitta tillbaka till bäcken för lek. Öringen behöver bra lekplatser för att öka i antal och i Mesjöbäcken har vi nu anlagt lekplatser, placerat stenkistor och rensat höljen.

Öringen har haft svårt att trivas i Mesjöbäcken, trots de långa forsrännor som Öringar vanligen mår bra i. Troligen på grund av att bäcken rensades hårt av flottare. I och med restaureringen hoppas vi att den ska hitta tillbaka och trivas.

Ångermanälven

Ångermanälven är den åttonde längsta älven i Sverige, den tredje största till ytan och levererar 17 procent av all vattenkraftsel i Sverige. Vattenkraften är viktig för balansen mellan konsumtion och produktion av el i Sverige. Samtidigt är den en energiform som är jättebra för klimatet eftersom den är fri från koldioxidutsläpp. Däremot för vattenkraften med sig utmaningar som innebär nackdelar för den biologiska mångfalden och närmiljön. Det vill vi vara med och påverka i en hållbar riktning.

Längd: 463 km, från källan till havet. Källan finns i södra Lappland vid Kittelfjäll.

Yta: 31 860 km2

Vattenföring: 500 m3/s (vatten som mynnar i Bottenhavet i medeltal). Sedan 1940 har älven byggts ut med 44 vattenkraftverk och 44 dammar.

Energiproduktion: 17% av Sveriges samlade vattenkraftsel