,
Tolkar sin faktura och använder miniräknare

Läget på elmarknaden

Det senaste året har elpriserna flera gånger varit uppe på rekordhöga nivåer och både el- och gaspriserna har rusat. Detta gör att det råder en stor osäkerhet på elmarknaden och att det är därför svårt att veta exakt hur priserna kommer att se ut framåt. Men vad har egentligen lett till den situation vi befinner oss i just nu? Här går vi igenom bakgrunden till prisuppgångarna.

Varför har elpriserna stigit så pass mycket i Sverige?

Framför allt har elen blivit väldigt dyr i Europa sedan kriget bröt ut i Ukraina. Energifrågan har blivit storpolitik och används nu som påtryckningsmedel. Ryssland har till stor del strypt tillgången på gas till Europa, vilket har lett till höjda gaspriser. När tillgången på gas, som är en viktig energikälla i Europa, minskar, ökar i stället efterfrågan på andra energislag, vilket driver upp elpriserna på kontinenten. Även om vi normalt sett inte använder kol och gas i Sverige - vår el kommer främst från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft - så påverkar kol- och gaspriserna i andra länder även våra elpriser eftersom vi handlar på samma marknad. Det är med andra ord viktigt att förstå att elmarknaden inte bara är svensk utan nordeuropeisk. Främst är det de södra delarna av Sverige, som i dagsläget importerar el från Danmark och Tyskland, som drabbas av de höjda priserna på kol och gas.

Även om kriget är den största faktorn bakom prisökningarna, finns det även andra faktorer som påverkar.

 

Ytterligare kostnader för fossila bränslen

Det har också blivit dyrare att framställa energi med fossila bränslen eftersom kostnaden för utsläppsrätter inom EU har stigit (utsläppsrätter är ett av EU:s styrmedel för att komma till bukt med utsläppen och klimatförändringarna).


Kärnkraften

Tyskland har de senaste åren avvecklat flera kärnkraftverk, något som lett till att man inte kan producera lika mycket el. Även Frankrike har haft problem med kärnkraften, bland annat under sommarperioden då man tidvis tvingats stänga ner kärnkraftverk till följd av extremt varmt väder.

Även i Norden har vi haft problem med kärnkraften. Återstarten av Ringhals 4 väntas nu tillbaka 19 mars (tidigare 23 februari). Även kärkraftverket i Finland Olkiluoto 3 blir försenad ytterligare till 10 mars där testproduktionen har varit pausad för felsökning av vattenpumparna.

Väder och vind

Vädret och kanske framför allt vinden påverkar elproduktionen. Blåser det mycket kan vi producera mer el. Likaså om vi har tillgång till mycket vatten (alltså en bra hydrologisk balans) och när vi har många långa soliga sommardagar för att nyttja till att producera el via solpaneler. Det är framför allt den förnybara produktionen som påverkas av väder och vind, men vädret påverkar även förbrukningen, speciellt under den kallare och mörkare säsongen då vi använder mer el till att värma våra hus och har ett större behov av belysning.

Varför exporterar Sverige el i stället för att själva nyttja den?

Eftersom vi har en gemensam elmarknad finns också gemensamma handelsregler och Sverige får inte strypa exporten till andra länder (precis som med vilken vara som helst). Det är givetvis så att vi också behöver importera el de dagar när det är kallt, vindstilla och dåligt med vatten i dammarna för vattenkraften. Att då bli nekade att importera den el vi behöver för att vi själva inte vill exportera skulle ge oss effektbrist. Vi har i dag också svårigheter att överföra el mellan olika elområden eftersom elnätet inte byggts ut tillräckligt. Det är ett dilemma som kommer ta tid att åtgärda.

 

Skillnader i elpris mellan olika elområden och trängselavgifter

Svenska Kraftnät har delat in Sverige i fyra elområden för att följa EU:s ambition att skapa en gemensam elmarknad. Det är dessutom en åtgärd för att försöka få bukt med obalansen mellan produktion och förbrukning i olika delar av landet och därmed uppmuntra till att utöka elproduktionen där det inte produceras lika mycket. Den mesta av elproduktionen sker just nu i norr, men det är i söder som efterfrågan är störst. Det är ett problem för södra Sverige eftersom kraften ska transporteras hela vägen ner och då blir det trångt i ledningarna vilket skapar flaskhalsar. Dessa flaskhalsar tvingar södra Sverige att antingen importera dyr el från Europa eller betala trängselavgifter på den svenska elen (elområdestillägg). På sikt ska näten byggas ut och prisskillnaderna jämnas ut i takt med detta.

Hur mycket har elpriset stigit?

Hur stor prisökningen varit beror på var i landet du befinner dig och det rörliga elpriset kan skilja sig jättemycket från dag till dag. I dagsläget betalar elanvändare i södra delen av landet betydligt mer än de i den norra delen. Varför? Jo, i norra Sverige produceras den stora delen av Sveriges vattenkraft bland annat.

Hur blir elpriset framåt?

Det är svårt att sia om exakt hur elpriset kommer att utvecklas framöver, men vi vet att det är många faktorer att ta hänsyn till när en sådan bedömning ska göras. Framför allt kan vi konstatera att behovet av el kommer fortsätta att öka, både till följd av elektrifieringen av samhället och på grund av att vi rent generellt förbrukar mer el. Vi kommer även fortsatt påverkas av nätbegränsningar mellan olika prisområden i landet, priset på el i resten av Europa, vädret och hydrologin (det vill säga hur mycket vatten som finns i vattenkraftsproducenternas vattenmagasin), men framför allt hur kriget i Ukraina utvecklas framöver.

Här kan du se vad spotpriset är just nu

Varje vecka publicerar vi även en uppdaterad prisprognos tillsammans med en priskommentar från Telge Energis Krafthandelschef Ola Berglund.

Se prisprognosen


Hur ska jag som kund tänka kring elpriset? Kan jag skydda mig från uppgångar?

Det kan handla om mycket pengar och vilket avtal du ska välja beror på hur högt du värderar att känna dig säker.

Rörligt elavtal

Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris varierar från månad till månad. Det rörliga elpriset utgår från det så kallade spotpriset som sätts på den nordiska elbörsen, NordPool. Ett rörligt avtal passar dig som har möjlighet att ta plötsliga pristoppar men fortfarande vill ha marknadens lägsta pris sett över tid och/eller har en timavläst elmätare så att du har möjlighet att styra din förbrukning till de billigare timmarna.

Förvaltat elavtal

Med vårt Förvaltade elavtal får du med tiden ett jämnare och mer stabit pris eftersom vi varje handelsdag gör små prissäkringar för kommande 12 månader.

Solceller

De som verkligen sitter i en guldsits är våra kunder som installerat solceller eftersom de säljer den el de själva inte använder och får en hög ersättning.

Vill du veta mer om något av alternativen är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kan jag göra något för att minska min elanvändning?

På kort sikt finns det en del mindre åtgärder i hemmet som du kan vidta för att minska din elförbrukning, speciellt om du bor i villa. Då kan du sänka temperaturen ett par grader i rum du inte använder så ofta eller släcka lamporna, vindisolera och täta fönster med nya tätningslister. På lång sikt finns fler saker göra, såsom att byta sättet du värmer upp ditt hus eller att isolera om du bor i ett äldre hus.

Du vet väl också att du som kund alltid kan se din förbrukning på Mina sidor?

Här hittar du fler tips på saker du kan göra för att sänka elräkningen.

Hur kommer elproduktionen se ut i framtiden?

Kostnaden för att producera solkraft och vindkraft har fallit kraftigt de senaste 10 åren vilket snabbar på utbyggnaden. När vi bygger ut förnybara energikällor kommer vädret att påverka elpriset. Därför är det rimligt att anta att elpriset under de kommande åren kommer att vara ryckigt med många svängningar upp och ner. Å andra sidan så kommer vi framöver inte behöva betala så höga priser för koldioxidutsläpp och den snabba teknikutvecklingen gällande lagring och mer flexibel elanvändning kommer leda till större stabilitet.

Den gamla sanningen om att vi har låga priser på sommaren och höga priser på vintern i Sverige kommer inte stämma framöver – det har vi redan sett.