,

Telge Energi Vind ekonomisk förening

Telge Energi Vind är en ekonomisk förening som äger två vindkraftverk, Movind i Kalmar län och Hedvind i Dalarna.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas miljöengagemang och ekonomiska intressen. Detta gör föreningen genom att förvärva, äga och förvalta vindkraftverk som producerar el som täcker alla medlemmarnas elförbrukning. Föreningens nuvarande styrelse har 6 medlemmar och väljs på föreningsstämman.

Om du vill kontakta styrelsen, mejla till: telgeenergivind@telgeenergi.se

Om ditt ärende gäller förändringar av andelar, till exempel flytt, överlåtelse eller återköp, kontakta Telge Energi kundservice genom att mejla till: kundservice@telgeenergi.se

Observera att du enbart kan vara andelsägare i en av de två vindföreningarna som förvaltas av Telge Energi för att kunna nyttja dina andelar i kombination med elavtalet.

Information från styrelsen

Årsstämma 2023

Nu är det dags att planera för årets föreningsstämma! På stämman kommer styrelsen att informera om verksamheten under året och om framtiden.

Stämman sker onsdagen den 27 september kl. 18:00-20:00. Vi kommer även att erbjuda ett digitalt alternativ för deltagande. Kallelse till stämman kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i mitten av augusti.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 30 juni. Motioner skall mejlas till följande adress: telgeenergivind@telgeenergi.se

Förslag till valberedningen skall mejlas till: telgeenergivind@telgeenergi.se

Elpristillägg

Elpristillägg för maj (exkl. moms)*:

SE1: 0 öre/kWh

SE2: 0 öre/kWh

SE3: 0,56 öre/kWh

SE4: 32,53 öre/kWh

*Elpristillägget baseras på skillnaden mellan det viktade produktionspriset och inköpspriset av medlemsel i respektive elområde under aktuell månad.

Här kan du se tidigare månaders elpristillägg

Information om ny prismodell från och med mars 2023

På Telge Energi Vinds extrastämma tisdagen den 24 januari beslutades med stor majoritet att införa en ny prismodell med ett fast självkostnadspris (drift, underhåll och administration) på 35 öre/kWh och ett rörligt månatligt elpristillägg som hanterar föreningens faktiska kostnader för skillnader i elpriser mellan produktion och förbrukning. Elpristillägget blir olika beroende i vilket elområde som medlem förbrukar sin medlemsel. Medlemsförmånen blir dock lika stor oberoende var i landet som medlem förbrukar sin medlemsel. Den nya prismodellen införs från och med mars månads förbrukning. Se även presentation och protokoll från stämman här nedan. 

Styrelsen informerade på extrastämman om att från och med april 2023 går det att kombinera timdebitering med vindandelar. Telge Energi har fått uppdraget från styrelsen att utveckla systemstöd så att tilldelning av medlemsel blir per timme i stället för per månad. Mer information om den nya prismodellen och tilldelning av medlemsel per timme kommer i nästa medlemsbrev i slutet av februari. 

Här hittar du presentaionen från extrastämman 

Här hittar du protokollet från extrastämman

 

Vindandelar och timpris

Här kan du läsa mer om den nya funktionen timpris i kombination med vindandelar som innebär att du som har en timavläst anläggning från och med 1 april 2023 betalar timpris på din överskjutande el.

Här kan du läsa mer om timavläsning och timpris

Så här funkar timprisavtal i kombination med vindandelar

Medlemsförmån över tid Telge Energi Vind

Graferna som länkas nedan visar medlemsförmånen, det vill säga skillnaden mellan marknadspriser och medlemspriser per månad. Vi har jämfört medlemspriserna med Telge Energis rörliga pris i respektive elområde för aktuell månad. Som ni kan se så har medlemsförmånen för medlemmar i SE4 och SE3 varit betydligt större än för medlemmar i SE1 och SE2 under året 2022. Från och med mars 2023 så kommer skillnader i medlemsförmån mellan våra elområden att minska då vi nu infört ett elpristillägg som jämnar ut skillnaderna.

Medlemsförmån Telge Energi Vind 2022-2023 - publicerad 5 juni 2023

Produktionsstatistik och elpriser

Här uppdaterar vi historiska elpriser, produktionsstatistik per månad, produktionspriser och inköpspriser för el. Föreningens inköpspris är det pris som föreningen får betala för att köpa tillbaka medlemmarnas förbrukning för medlemsel i respektive elområde.

Historiska rörliga elpriser per elområde februari 2022- april 2023 - publicerad 5 juni

Produktion Hedvind april 2022-april 2023 - publicerad 5 juni

Produktion Movind april 2022-april 2023 - publicerad 5 juni

Produktion och förbrukning medlemsel TEV t.o.m. april 2023 - publicerad 5 juni

Stadgar och avtalsvillkor

Här kan du ladda ner och läsa stadgar och avtalsvillkor för Telge Energi vind ekonomisk förening:

Stadgar Telge Energi Vind

Avtalsvillkor Telge Energi Vind

Här hittar du information från styrelsens möten och föreningens årsstämmor.

2022

2021

2020

2019

2018 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Sälj dina vindandelar

Du kan alltid sälja dina andelar till någon som är ansluten till det svenska elnätet och blir godkänd av föreningen.

Köpa vindandelar

Som delägare i våra vindkraftverkfår du köpa andelsel från vindkraftverken till ett lågt och stabilt tillverkningspris

Träffa styrelsen

bild kommer

Johan Öhnell, Ordförande

Johan är grundaren till Telge Energi AB och var företagets VD under åren 1996-2011. Johan är ordförande i solelbolaget Solkompaniet och ansvarig för nätverket Solelkommissionen. Han är också ansvarig för nätverket Solovindandelsföreningarna som Telge Energi vind ek förening är initiativtagare till. Nätverket arbetar för att andelsägd vind och solel ska omfattas av samma skattereduktion som villaägare som bygger egen sol vindel får sedan 2015.

Bor med Ulrika och 1 barn i villa i Södertälje. Förbrukar 22 000 kWh/år, har 100 vindkraftsandelar och solel på taket.

bild kommer

Martin Hedberg, Ledamot

Martin Hedberg är meteorolog och klimatexpert. Arbetar i egen regi med kommunikation av klimat, extremväder, framtidsscenarier och omställning. Han är utbildad vid Stockholms universitet och har arbetat som meteorolog i Flygvapnet, på SVT och vid expeditioner. Martin gav under 2019 ut boken Extremt väder.

Martin bor i villa i Nacka. Förbrukar ca 6000 kWh el per år. Använder även modern vedpanna och solvärme.

Maria Richtnér, Ledamot

Maria jobbar sedan november 2020 som Hållbarhetschef på Telge AB med fokus på att förena hållbarhet med affär- och kundnytta. Maria har 20 års erfarenhet från energibranschen där hon haft olika specialist- och chefsroller inom elhandel, elnät, strategi, affärsutveckling, ekonomistyrning och riskhantering. Utbildad civilekonom vid Högskolan i Karlstad.

Bor med Anders och tre barn i villa i Huddinge. Villan förbrukar 18 000 kWh/år och har sedan 2016 solceller på taket. Tar sig fram med elcykel, elbil, till fots eller joggandes och älskar smaken av kaffe bryggt på förnybar energi.

bild kommer

Daniel Eriksson, Ledamot

Daniel är jurist, ekonom och ingenjör. Han har ett långt förflutet i försäkringsbranschen men är numera egen företagare med fokus på juridiska frågor.

Han bor i villa utanför Gnesta. Den värms med bergvärme och hushållet förbrukar ca 25 000 kWh per år. Daniel vill gärna ha mer solel så att föreningen kan leverera el även under vindstilla dagar.

bild kommer

Karin Stenmar, Ledamot

Karin är Hållbarhetschef för Folksamgruppen och har jobbat med klimat- miljö- samt sociala aspekter inom näringslivet i 20 år.

Karins fokus är hur en hållbar utveckling är avgörande, inte bara för samhället, utan för affären och kunderna. Hemma står en elbil, som laddas på förnyelsebart, och under ledigheter trivs hon och familjen bäst i Jämtlandsfjällen, på fotbollsplanen och i svampskogen.

Hans Sollenberg, Ledamot

Hans är maskiningenjör och har arbetat inom energibranschen med drift, underhåll och större upphandlingar under många år. Inriktningen har övervägande varit på miljöförbättrande verksamhet inom produktion av fjärrvärme, fjärrkyla, el och ånga, dels genom att ersätta fossila bränslen till förnyelsebara samt genom drift-och miljö optimeringar. I tidigare tjänst som VD för ett vindkraftbolag upphandlade Hans ca 200 nya vindkraftverk som bolaget sedan förvaltade. Sedan 2016 driver hans ett eget konsultbolag som på uppdrag främst upphandlar och tecknar avtal för stora energianläggningar med förnyelsebara bränslen inom kraft/värme branschen. Bolaget hjälper även vindkraftsägare att driva deras vindkraftverk så optimalt som möjligt.

Hans bor i villa i Uppsala, den har 100% el från vindkraft och värms med luftvärmepump (med el från vindkraft) och fjärrvärme. Hushållet förbrukar ca 24 000 kWh/år. Hans ser gärna att föreningen utökar sin produktion med solel som ett miljövänligt komplement till vindkraften.

Karin Norman, Ledamot

Karin är civilingenjör och Bergsingenjör från KTH. Sedan maj 2022 är hon Telge Energis produktchef för elavtal. Innan det kommer Karin från fjärrvärmebranschen där hon bl.a arbetat med mätning och kommunikation av mätdata.

Karin bor med man och två barn i lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.

Anna Blom, Suppleant

Anna arbetar som chef för Produkt och affärsutveckling på Telge Energi. Hon har en bakgrund som konsultchef och har under flera år jobbat på olika bolag inom telekomindustrin.

Hon bor med sin familj på Lidingö i ett radhus från 50-talet. Hushållet värms av fjärrvärme och förbrukar ca. 5 500 kWh per år, då med hållbar el från Telge Energi.

Stefan Sundelius

Stefan Sundelius, Verksamhetsförvaltare

Verksamhetsförvaltare för Solivind och anställd på Telge Energi sedan 2002. Han har lång erfarenhet av vindföreningar då han även var med och startade upp Telge Energi vind samt är verksamhetsförvaltare.

Som verksamhetsförvaltare är han adjungerad i Solivinds styrelse. Detta innebär yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Bor i bostadsrättslägenhet i Kallhäll. Förbrukar 2500 kWh per år.

Valberedning i Telge Energi Vind

Sven Wibeck

Bor i Enköping. Köpte första vindandelarna 2010. Tyckte det var en bra tanke att skapa en ekonomisk förening med först vindkraftverk och nu även solceller. Har suttit i valberedningen sedan första mötet. 

Är egenföretagare inom elinstallation. Min sista anställda slutade i år så nu är jag riktig pensionär (68 år).

Har alltid varit föreningsmänniska och är kassör, ledamot, revisor och sitter i valberedningen i olika föreningar.

Peter Wiström

Bor i Helsingborg. Köpte vindandelar efter att vi flyttat till ett radhus 2006. Har sedan länge haft ett stort intresse av styrelsearbete och sitter med i vår bostadsrättsförenings styrelse. 

Varit egenföretagare inom fastighetsförvaltning sedan 1999. 

Tycker solelparker är en väldigt god och spännande idé och jag vill såklart investera i fler andelar. 

Jag ser fram emot att kunna bidra till arbetet i valberedningen. 

Stefan Sundelius

Verksamhetsförvaltare för Solivind och anställd på Telge Energi sedan 2002.

Var med och startade upp Telge Energi vind. Bor i bostadsrättslägenhet i Kallhäll Järfälla.

Förbrukar 2500 kWh per år.